Magisterský obor Systémové programování, zaměření Teoretická informatika

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi zaměření Teoretická informatika získají znalosti o praktických výpočetních metodách v řadě odvětví informatiky a kromě toho nezbytný teoretický základ, který jim umožní zhodnocení potenciálních možností a omezení výpočetních metod a volbu nejvhodnějších modelů a postupů v konkrétních situacích. Teoretické znalosti a praktické dovednosti získají především v metodách optimalizace a řešení optimalizačních úloh, ve výpočetních metodách inspirovaných přírodou, v technologiích překladačů, v modelování fyzikálních a technologických procesů numerickými výpočty a v zpracování textů (obecných textů, programů v programovacích jazycích, řetězců v matematické biologii a pod.). Získají také obecné znalosti o různých typech výpočtů a algoritmů (deterministické a pravděpodobnostní algoritmy, přibližné a heuristické algoritmy, paralelní a distribuované metody) a o teoretických hranicích možností výpočetní techniky.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi zaměření Teoretická informatika naleznou uplatnění jako analytici, vývojáři a softwaroví specialisté ve společnostech a institucích, které se zabývají výzkumem a využitím metod matematická optimalizace, například v dopravě a ekonomii, metod simulace přírodních procesů, například v geologii, ekologii, stavebnictví, apod., metod zpracování řetězců, včetně informatických problémů molekulární biologie, heuristických a přibližných metod řešení složitých problémů obecně. Zaměření je též vhodné jako příprava pro teoretický výzkum v informatice a jako příprava pro doktorské studium informatiky. Absolventi jsou připraveni pracovat jako členové výzkumných týmů vyvíjejících nové algoritmy, výpočetní postupy či metodiky řešení nových problémů.

Oborové předměty

  • Lineární optimalizace a metody (MI-LOM)
  • Funkcionální a logické programování (MI-FLP)
  • Automaty ve vyhledávání v textech (MI-AVY)
  • Pokročilá algoritmizace (MI-PAL)
  • Teorie složitosti (MI-CPX)
  • Metody výpočetní inteligence (MI-MVI)
  • Nelineární optimalizace a numerické metody (MI-NON)
Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Luděk Kučera, ludek@kam.mmf.cuni.cz


Poslední změna: 14.10.2019, 11:21