Magisterská specializace Webové inženýrství

Specializace poskytne teoretické i praktické znalosti o moderních webových architekturách a technologiích. Specializace svým obsahem reflektuje současné trendy vývoje webových technologií používaných v oblasti otevřeného webu i v rozsáhlých podnikových aplikacích. Jde především o moderní metody a technologie pro integraci systémů pomocí nových architektur webových služeb a middlewaru (architektury REST, mikroslužby), technologie moderních databázových systémů (NoSQL), virtualizace a cloud computing, moderní přístupy pro reprezentaci sémantiky dat (Linked Data) a dále dolování a anylýzy dat na webu.

Tato specializace přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové inženýrství. Specializace je vhodná i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi získají teoretické a technologické znalosti napříč architekturou informačních systémů založených na moderních technologiích webu, které budou umět využít v oblasti návrhu, vývoje i správy takových systémů. Absolventi budou umět využít své znalosti nejenom v oblasti celkového návrhu architektury systému, ale také jeho jednotlivých částí na úrovni uživatelského rozhraní, aplikační vrtsvy i datové vrstvy a také při integraci systému s pochopením jednotlivých integračních vrstev (procesní, informační a technologické). Naučí se techniky a metody sémantizace webového obsahu a techniky pro získávání znalostí z webových dat ve strukturované, nestrukturované a textové formě.

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi budou připraveni zastávat pozici analytiků, konzultantů a technických architektů na různých úrovních řízení IT projektů. Zíkané znalosti jim také umožní pracovat na pozicích systémový integrátor a podnikový (enterprise) architekt.

Předměty specializace

Studenti si prohloubí znalosti z předchozího studia v oblasti architektur velkých počítačových systémů, softwarového inženýrství a webových technologií a služeb. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty specializace jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra softwarového inženýrství. Garantem této specializace je doc. Tomáš Vitvar. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Tomáš Vitvar - profile

doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.

Garant magisterské specializace Webové inženýrství

Docent na Katedře softwarového inženýrství

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Valenta, Ph.D., michal.valenta@fit.cvut.czVedoucí Katedry softwarového inženýrství


Poslední změna: 17.12.2019, 11:29