Bakalářský obor Znalostní inženýrství

Obor Znalostní inženýrství se zaměřuje na metody a postupy znalostního zpracování dat. Absolvent zı́ská pokročilé znalosti v oblasti všech fázı́ data miningu. Obor je garantován Katedrou aplikované matematiky.

Na bakalářský obor přímo navazuje magisterská specializace Znalostní inženýrství. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Absolvent oboru Znalostní inženýrství si osvojí metody efektivního vytěžovánı́ užitečných informací z různých datových zdrojů (firemnı́ch databázı́, informačnı́ch systémů, webů). Student získá přehled primárně v těchto oblastech:

  • Ukládání a zpracování rozsáhlých dat (Big Data)
  • Předzpracování dat a vlastní vytěžování znalostí z dat (data mining)
  • Nástroje umělé inteligence a strojové učení

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi oboru Znalostní inženýrství zı́skajı́ pokročilé znalosti v oblasti všech fázı́ data miningu. Budou schopni navrhovat, přizpůsobovat a realizovat systémy pro podporu rozhodovánı́ a integrovat je do informačnı́ch systémů. Během studia se budou moci podílet na řešení úloh z praxe a navázat tak kontakty pro své budoucí uplatnění.

Absolventi se prosadí ve firmách jako datovı́ analytici a specialisté v oblasti zı́skávánı́ nových znalostı́ z dat daného oboru. Budou schopni nabídnout firmám softwarová řešenı́ přizpůsobená konkrétnı́ firmě nebo služby v oblasti data miningu a pokročilých analýz.

Předměty oboru

Obor Znalostní inženýrství seznamuje studenty se softwarovými nástroji, které si postupně osvojují na praktických příkladech z praxe v rámci studovaných předmětů. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty oboru jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra aplikované matematiky. Garantem tohoto oboru je doc. Marcel Jiřina. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Marcel Jiřina - profile

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Garant bakalářského oboru Znalostní inženýrství

Děkan

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., marcel.jirina@fit.cvut.czGarant bakalářského oboru Znalostní inženýrství


Poslední změna: 17.12.2019, 11:53