Pokyny pro zápis předmětů

Předměty pro doktorandské studium na FIT najdete v systému KOS pod kódy : PI-xxx.

Své znalosti si můžete rozšířit zapsáním jakýchkoliv dalších doktorandských předmětů z ostatních fakult ČVUT a z MFF UK v Praze. Pro jejich zápis do systému KOS je třeba domluvit se na studiu s daným přednášejícím. Následně stačí jen vyplnit formulář Zápis předmětu vyučovaného mimo FIT ČVUT v Praze, nechat ho podepsat školitelem a požádat pracovnici Oddělení pro Vědu a výzkum  o zápis předmětu do KOS.

Doktorand si během studia zapisuje celkem 2–6 jednosemestrových povinných odborných předmětů, které jsou jednotně ohodnoceny čtyřmi kredity a končí zkouškou. Tyto předměty si doktorand vybírá z akreditovaných doktorských studijních programů.

Absolvovat povinné předměty lze návštěvou přednášek, seminářů, samostudiem nebo konzultacemi. Na formu absolvování se dohodnete se školiteli a garantem doktorského předmětu.

Studium povinných odborných předmětů, zpracování odborné studie a rozprava nad ní jsou v základním bloku studia rozvrženy max. na 4 semestry v prezenční formě DS a max. na 6 semestrů v kombinované formě DS. Toto vše je uvedeno po dohodě se školitelem v Individuálním studijním plánu doktoranda (ISP).

Abecedně

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.