Ing. Jiří Buček, Ph.D.

Projekty

Analýza zabezpečení komunikace bezkontaktních čipových karet s terminálem

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS11/094/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Cílem projektu je provést analýzu bezpečnosti komunikace čipových karet s ohledem na aktuální problematiku v oboru bezkontaktních karet. Hlavní zaměření leží v oblasti bezpečnosti elektronických peněženek a bezkontaktních platebních terminálů. Součástí projektu bude implementace typických útoků a následná analýza možných potencionálních hrozeb. Na základě této analýzy budou sestavena možná doporučení k eliminaci těchto hrozeb. Výstupy projektu mohou následně přispět k vylepšení zabezpečení celého platebního systému. Celý projekt má pozitivní výhled do budoucna a lze z něho očekávat další publikace

Bezpečnostní aspekty současných informačních technologií

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS12/095/OHK3/1T/18
Období
2012
Popis
Cílem projektu je výzkum v oblasti bezpečnosti vybraných IT technologiích s důrazem na zabezpečení zpracovaných dat a komunikace. Výzkumná skupina působící na katedře počítačových systémů se dlouhodobě zabývá výzkumem zejména v oblastech skutečně náhodných generátorů čísel, bezpečnosti čipových karet, síťovou bezpečností a zpětným inženýrstvím. Témata navrhovaného projektu se týkají těchto oblastí.

Informační systémy a jejich bezpečnost

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS13/102/OHK3/1T/18
Období
2013
Popis
Cílem projektu je výzkum a vývoj bezpečnostních prvků současných informačních systémů. Důraz je kladen na zabezpečení zpracovávaných dat a komunikaci na úrovni jak technických, tak také programových prostředků. Výzkumná skupina Aplikovaná numerika a kryptografie se dlouhodobě zabývá výzkumem různých bezpečnostních součástí informačních systémů. Je to zejména výzkum a vývoj skutečně náhodných generátorů čísel, bezpečnosti čipových karet, síťovou bezpečností a zpětným inženýrstvím. Také navrhovaný projekt se tematicky zabývá těmito oblastmi výzkumu.

Informační systémy a jejich bezpečnost

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS14/107/OHK3/1T/18
Období
2014
Popis
Cílem projektu je výzkum a vývoj bezpečnostních prvků současných informačních systémů. Důraz je kladen na zabezpečení zpracovávaných dat a komunikaci na úrovni jak technických, tak také programových prostředků. Výzkumná skupina Aplikované numeriky a kryptografie a výzkumná skupina Síťové bezpečnosti se dlouhodobě zabývají výzkumem různých bezpečnostních součástí a aspektů informačních systémů. Je to zejména výzkum v oblasti kryptoanalýzy blokových a proudových šifer, v síťové bezpečnosti, bezpečnosti čipových karet a v oblasti zpětného inženýrství. Navrhovaný projekt se tematicky zabývá těmito oblastmi výzkumu.

Studium vlastností residuální aritmetiky pro řešení soustav lineárních rovnic

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GAP103/12/2377
Období
2012 - 2014
Popis
Naším cílem je studium vlastností vícemodulové residuální aritmetiky při řešení specifických problémů lineární algebry. Jedním z komplexních a vhodných problému je řešení velkých soustav lineárních rovnic. Toto vyžaduje vytvořit model řešiče za účelem provádění experimentů. Jako základ řešiče je zvolena metoda Gauss-Jordanovy eliminace s residuální pivotizací. Za účelem získání co nejvěrohodnějších poznatků o vlastnostech použité aritmetiky v daném modelu bude pro něj vytvořena hardwarová architektura, která bude následně emulována pomocí FPGA. Experimentální řešení nám umožňuje také verifikovat teoretické předpoklady o prostorové, časové a komunikační složitosti modelovaného řešiče.

Útoky postranními kanály na algoritmy postkvantové kryptografie

Program
Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
8J23FR012
Období
2023 - 2024
Popis
Projekt se zabývá jednak návrhem (a implementací) nových útoků pomocí postranních kanálů na postkvantové algoritmy a druhak návrhem (a implementací) protiopatření, které těmto útokům budou bránit.