Předpisy týkající se doktorského studijního programu

Všechny předpisy týkající se doktorského studia jsou umístěny na této stránce. Týkají se především přijímacího řízení, samotného studia a finanční podpory doktorandů. Dále jsou zde k dispozici předpisy související se Studentskou grantovou soutěží ČVUT. Nejdůležitějším předpisem je Řád doktorského studia. Tento předpis doplňují formulářešablony. Další předpisy FITpředpisy ČVUT jsou k dispozici na samostatných stránkách.

Přijímací řízení

Přijímací řízení do doktorského studijního programu se řídí podmínkami přijetí a platnou směrnicí pro dané období. Absolventi zahraničních škol musí zažádat o nostrifikaci svého vysokoškolského vzdělání.

Studium

Studium v doktorském studijním programu se řídí především Studijním a zkušebním řádem ČVUTŘádem doktorského studia FIT. Rozsah povinností studijního bloku a míra jejich plnění se hodnotí pomocí kreditů. Postup výpočtu tohoto hodnocení je uveden v jednom z dokumentů.

Stipendium a finanční podpora

Udělování stipendií se řídí především Stipendijním řádem ČVUT. Nenárokovou část doktorského stipendia přiznává děkan dle vydaného rozhodnutí. Doktorand může zažádat také o další finanční podporu.

Studentská grantová soutěž ČVUT

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je realizována formou Studentské grantové soutěže ČVUT. Výzkumné týmy složené především z doktorandů tak mohou získat finance na svůj výzkumný projekt. Podrobné informace stanovuje metodický pokyn pro daný rok.

Archiv

V archivu jsou umístěny předpisy, které již nejsou platné. Jejich aktuální platné znění je možné najít v některé z předešlých sekcí.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Mgr. Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.czReferentka pro doktorské studium


Poslední změna: 23.1.2020, 14:46