Magisterský obor Znalostní inženýrství

Obor Znalostnı́ inženýrstvı́ se zaměřuje na automatizované zı́skávánı́ informacı́ a následně znalostı́ z dat. Absolventi tohoto oboru budou primárně schopni pracovat s nástroji pro vytěžovánı́ informacı́ z dat a reprezentovat tyto informace formou modelů. Obor je garantován Katedrou aplikované matematiky.

Tento obor přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Znalostní inženýrství. Obor je vhodný i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci/obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Cílem tohoto oboru je seznámit studenty s problematikou vytěžovánı́ znalostı́ z různých datových zdrojů (firemnı́ch databázı́, informačnı́ch systémů a webů). Student získá přehled v oblasti získávání informací a dat především v těchto okruzích:

  • Práce s databázemi a informačními systémy
  • Pokročilé statistické metody
  • Data mining z různých zdrojů
  • Modelování a simulace
  • Realizace systémů pro podporu rozhodování

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi se prosadí ve firmách jako datoví analytici a specialisté v oblasti zı́skávánı́ nových znalostı́ z dat daného oboru, které pak firma může využı́t při rozhodovánı́ a tvorbě nových strategiı́. Absolventi budou schopni nabı́zet softwarová řešenı́ přizpůsobená konkrétnı́ firmě nebo služby v oblasti data miningu a pokročilých analýz.

Předměty oboru

Studenti získají odborné znalosti z oblasti získávání informací a následně znalostí z různých datových zdrojů. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty oboru jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra aplikované matematiky. Garantem tohoto oboru je doc. Marcel Jiřina. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Marcel Jiřina - profile

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Garant magisterského oboru Znalostní inženýrství

Děkan

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., marcel.jirina@fit.cvut.czGarant magisterského oboru Znalostní inženýrství


Poslední změna: 10.7.2018, 12:23