Magisterská specializace Znalostní inženýrství

Specializace se zaměřuje na automatizované záskávání informací a následně znalostí z dat. Cílem specializace je seznámit studenty s přístupy a nástroji pro vytěžování informací z dat, s reprezentací těchto informací ve formě modelů a s využitím těchto modelů pro získávání znalostí o řešeném problému.

Znalostní inženýrství využívá řadu přístupů a technik, zejména práci s databázemi ainformačními systémy (včetně Business Inteligence), pokročilé statistické metody, metody vytěžování strukturovaných i nestrukturovaných dat (data mining/text mining) z různých zdrojů (databází, webu), modelování a simulace, optimalizační techniky, strojové učení, expertní a znalostní systémy, metody výpočetní inteligence, vizualizace a další techniky. Specializace má přesah do softwarového inženýrství a teoretické informatiky.

Tato specializace přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Znalostní inženýrství. Specializace je vhodná i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi získají pokročilé znalosti ve všech fázích vytěžování znalostí různých datových zdrojů (firemních databází, informačních systémů, webů), tj. v přezpracovávání dat různého charakteru, v analýze, v modelování, v klasifikaci, v predikci a interpretaci a následné prezentaci získaných znalostí. Absolventi budou schopni navrhovat, přizpůsobovat a realizovat systémy pro podporu rozhodování a integrovat je do informačních systémů.

Získají důkladnou průpravu ve statistických metodách analýzy a zpracování dat. Teoretická témata jako umělá inteligence, rozoznávání či výpočetní inteligence otevírají absolventům specializace možnost účastnit se zajímavých výzkumných projektů, případně dále samostatně vědecky pracovat.

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi se prosadí ve firmách jako datoví analytici a specialisté v oblasti zı́skávánı́ nových znalostı́ z dat daného oboru, které pak firma může využı́t při rozhodovánı́ a tvorbě nových strategiı́. Absolventi budou schopni nabı́zet softwarová řešenı́ přizpůsobená konkrétnı́ firmě nebo služby v oblasti data miningu a pokročilých analýz.

Předměty specializace

Studenti získají odborné znalosti z oblasti získávání informací a následně znalostí z různých datových zdrojů. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty specializace jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra aplikované matematiky. Garantem této specializace je doc. Marcel Jiřina. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Marcel Jiřina - profile

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Garant magisterské specializace Znalostní inženýrství

Děkan

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., marcel.jirina@fit.cvut.czGarant magisterské specializace Znalostní inženýrství


Poslední změna: 17.12.2019, 11:29