doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Pracoviště
ČVUT FIT, Katedra aplikované matematiky, děkan
Osobní stránky
https://usermap.cvut.cz/profile/jirinmar/
E-mail
marcel.jirina@fit.cvut.cz

Analýza přesnosti snímání hloubkových map z více čidel

Analysis of Accuracy of Depth Maps from Multiple Sensors

Hloubkové mapy jsou snímky, kde intenzita jasu odpovídá vzdálenosti. Přesnost určení vzdálenosti čidlem je závislá na vzdálenosti snímaného objektu. Obecně platí, že čím je objekt blíž, tím je přesnost vyšší a naopak. Současně vzdálenější objekty jsou reprezentovány menším počtem pixelů a tedy i přesnost rozlišení je menší.

Cílem práce je prozkoumat možnosti zvyšování přesnosti hloubkových map použitím dvou a více senzorů. Výzkum by se měl zaměřit na analýzu různých vzájemných uspořádání čidel vůči sobě. Výsledkem by měla být exaktně podložená analýza a návrh algoritmů, které budou zohledňovat získané poznatky a na jejich základě budou zpřesňovat požadované hloubkové mapy.

Depth maps are images where the intensity of the brightness corresponds to the distance. The accuracy of determining the distance is depends on the target distance. Generally speaking, the closer an object, the higher is the accuracy and vice versa. Simultaneously, distant objects are represented by a smaller number of pixels and thus the accuracy of the resolution is lower.

The aim is to explore the possibility of increasing the accuracy of the depth maps using two or more sensors. The research should focus on the analysis of different mutual arrangement of sensors to one another. The results should be well-founded on the scientific analysis and new algorithms that will refine the desired depth maps based on the gained knowledge should be designed.Poslední změna: 26.4.2019, 10:34