doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc.

Pracoviště
ČVUT FIT, Katedra softwarového inženýrství
Osobní stránky
https://usermap.cvut.cz/profile/klanpetr
E-mail
petr.klan@fit.cvut.cz

Uživatelské rozhraní ve virtuální realitě

User interface in virtual reality
Školitel specialista
Ing. et Ing. Marek Polčák

Hlavním cílem práce je navrhnout a vyvinout intuitivní ovládání pro virtuální realitu (dále jen VR). Ovládání bude navrženo na základě informací získaných z rešerše zaměřené na možnosti ovládání VR pomocí rukou, hlasu a pohybu očí.

Ovládání pomocí rukou bude realizováno pomocí 3D modelů rukou, které vzniknou na základě rozpoznávání z obrazu, a to pomocí existujících, nebo vlastních algoritmů. Pro ovládání pomocí hlasu bude použita nativní podpora v rámci operačním systému Windows 10. Pohyb očí bude měřen pomocí eye-tracking XTAL, které poskytne informace o pohledu uživatele v reálném čase.

The main aim of the thesis is to design and implement an intuitive controller for virtual reality (VR). The controller will be designed according to information obtained from research focused on possibilities of VR controller that use hands, voice and eye tracking input.

Hand controller will use 3D hand models that will be based on image recognition, either using already existing algorithms or newly developed ones. For voice control, native Windows 10 support will be used. Eye tracking data will be obtained from XTAL eye-tracking system, which will provide real-time information about the user‘s sight.

Virtuální prostředí a jejich interakce s okolím

Virtual worlds and their interaction with the real environment

Cílem je vývoj virtuálních prostředí, která umožní dobře pochopit reálné prostředí. Příkladem je modelování extrémních situací (např. při požárech, pádu letadla, dopravních nehodách, lavinových neštěstích atd.), záchrana životů (práce pro pohotovostní službu, resuscitace, operace atd. ), pobyt v mimozemském prostředí a ve vesmíru (práce pro NASA, kosmonautiku), digitální nesmrtelnost, prevence násilných sociálních jevů, zlepšování kognitivních schopností, výchova k informatickému myšlení (formulace, algoritmizace a řešení problémů), realizace adrenalinových žážitků, lepší osvojení obsahu odborné výuky apod.

Dalším cílem je vývoj virtuálních prostředí, která umožní propojení s reálným prostředím a vykonávání činností, které běžně provádíme v reálném prostředí. Příkladem je ovládání spotřebičů, výběr hotovostí v bankomatu, nakupování, provádění plateb, realizace konferencí, seminářů, hledání informací, zveřejňování výsledků výzkumu, pracovních schůzek apod.

The goal is to develop virtual environments that allow to understand the real environment. For example, modeling of extreme situations (eg, fires, aircraft crashes, traffic accidents, avalanche accidents, etc.), saving lives (emergency service, resuscitation, operations, etc.), extraterrestrial and space living (work for NASA, cosmonautics), digital immortality, prevention of violent social phenomena, improvement of cognitive abilities, education for computer thinking (formulation, algorithmization and problem solving), realization of adrenaline experiences etc.

Another goal is to develop virtual environments that allow to perform activities that we normally perform in a real environment. Examples include controlling appliances, withdrawing cash at an ATM, shopping, making payments, conducting conferences, seminars, searching information, publishing research results, working meetings, etc.Poslední změna: 26.4.2019, 15:53