prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.

Pracoviště
ČVUT FIT, Katedra softwarového inženýrství
Osobní stránky
https://usermap.cvut.cz/profile/krohapet
E-mail
petr.kroha@fit.cvut.cz

Analýza a modelování v technologických systémech se zřetelem na další vývoj softwaru

Analysis and modelling of technological systems with a consideration of further software development

V oblastech, kde je software pouze částí vypracovávaného projektu, je prototyp, případně první verze daného softwarového celku zpravidla diametrálně odlišná od jeho ideální výsledné podoby a na refactoring do tohoto stavu již často nezbývá prostředků jak materiálních, tak časových. Tato skutečnost se negativně podepíše např. na testovatelnosti systému, jeho udržitelnosti, rozšiřitelnosti a dokonce uživatelské přívětivosti, použitelnosti a funkčnosti a ve výsledném úhrnu činí systém, potažmo celý projekt nákladnějším nebo dokonce předznamenává jeho neúspěšnost. Jedním z důvodů tohoto stavu je chronický nedostatek vhledu do struktury softwarového řešení, neexistence dostatečných výrazových prostředků k zachycení myšlenky a nedostatečné soustředění pozornosti na softwarovou část v celé její šíři. Je tomu tak i v technologických oblastech, kde je kladen velký důraz na vývoj, testování a certifikaci hardwarové části produktu, avšak softwarová část bývá kamenem úrazu tohoto jinak zavedeného procesu.

Dizertační práce si klade za cíl analyzovat a modelovat potřeby a nároky na software v technologických a přírodovědných oborech, zhodnotit jeho různorodost a komplexnost a pokusí se navrhnout postupy, výrazové a programové prostředky, které mohou přispět ke zmenšení výskytu výše zmíněných negativních jevů.

In the areas where software is only a part of a project being worked out, the prototype or the first version of given software product is usually diametrically different from its ideal final form and there are often neither financial nor time resources to refactor the product into that form. This fact has negative consequences in the system testability, its sustainability, extendibility and even in end-user experience, usability and functionality and as a result it makes the system or the whole project more costly or prefigures its failure. One of the reasons of the situation is a chronic lack of the insight to the structure of the software solution, nonexistence of sufficient expressional tools to catch the idea behind and inadequate concentration to the software part of the project in its complexity. The situation is not different in the technological sector where there is almost always a great deal with development, testing and certification of a hardware part but the software one frequently is a stumbling block of the whole development process.

This dissertation thesis goal is an analysis and modeling of needs and requirements for software in technological and scientific areas, evaluation of its heterogeneity and complexity and it will make an effort to develop procedures, expressional and programming tools which can contribute to reduce the negative phenomena mentioned above.Poslední změna: 26.4.2019, 10:39