RNDr. Věra Kůrková, DrSc.

Pracoviště
AV ČR, Ústav informatiky, Oddělení strojového učení
Osobní stránky
http://www.cs.cas.cz/~vera/
E-mail
vera@cs.cas.cz

Robustnost učení hlubokých a mělkých neuronových sítí

Robustness of learning of deep and shallow networks

Hluboké sítě se staly v současné době nejpoužívanější metodou v oblasti rozpoznávání obrazů, zejména vizuálních a klasifikačních úloh. Několik nedávných studií ale ukázalo, že se některé hluboké sítě dají snadno zmást malou, pro lidské oko nepostřehnutelnou, změnou obrázku, která vede k tomu, že je obrázek klasifikován jako něco úplně jiného. Je proto potřebné zkoumat robustnost neuronových sítí vzhledem k matoucím vzorům.

Cílem dizertace je navrhnout multiobjektivní algoritmy generující nepostřehnutelné perturbace obrázků vedoucí k jejich nesprávné klasifikaci. Budou vyvinuty evoluční algoritmy pro generování matoucích obrázků, které maximalizují chyby klasifikace a zachovávají co největší podobnost originálním trénovacím vzorům. Bude analyzována role hloubky sítě a lokálních vlastností výpočetních jednotek. Budou zkoumány metody pro zvýšení robustnosti neuronových sítí vzhledem k matoucím vzorům.

Deep networks became state-of-the-art performance on a variety of pattern-recognition tasks, most notably visual classiffication ones. Several recent studies revealed that some deep networks can be easily fooled by changing an image in a way imperceptible to humans which can cause a deep network to label the image as something else entirely. Thus it is important to investigate robustness of learning of networks with respect to adversarial patterns.

The goal of the dissertation is to design multiobjective algorithms generating imperceptible perturbations of images leading to their misclassifications. Evolutionary algorithms for generation of adversarial patterns will be developed that maximize the error of the model while being as similar to original training patterns as possible. The role of depth of networks and locality properties of computational units in misclassiffication will be analyzed. Methods of making neural networks more robust to such adversarial patterns will be investigated.Poslední změna: 21.8.2019, 11:12