O fakultě

Medaile

Jako nejvyšší poctu uděluje fakulta jednotlivcům, kolektivu či institucím Medaili FIT. Jedná se o ocenění za dlouhodobé vynikající pedagogické či vědecké působení na fakultě, za významné teoretické práce, vynálezy a realizovaná technická díla nebo za mimořádné zásluhy o rozvoj fakulty. Udělování medailí je zakotveno ve Statutu FIT a podrobná kritéria stanovuje Statut Medaile FIT.

Oceněni v roce 2017

V rámci slavnostní inaugurace nového děkana dne 16. listopadu 2017 byly oceněny dvě význačné osobnosti – doc. Karel Müller in memoriam a prof. Pavel Tvrdík. Oba dva stáli na začátku projektu založení fakulty a významně se podíleli na jeho realizaci a vzniku nové fakulty.

doc. Karel Müller (in memoriam)

V rámci přípravného týmu projektu vzniku FIT ČVUT doc. Ing. Karel Müller, CSc., koordinoval tvorbu veškerých podkladů pro akreditaci nového bakalářského programu Informatika. Byl prvním studijním proděkanem nově vzniklé fakulty a zasloužil se o nastartování celého vzdělávacího procesu.

prof. Pavel Tvrdík

Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., byl prvním děkanem nově vzniklé fakulty a zasloužil se o její prosazení, vznik a nastavení všech potřebných procesů pro její fungování. Za osm let svého působení v jejím čele vybudoval plnohodnotnou fakultu s kvalitní výukou, vědou i dobrými mezilidskými vztahy.

Oceněni v roce 2019

U příležitosti oslav desátého výročí založení fakulty bylo 6. června 2019 Medailí FIT oceněno celkem 18 významných osobností. Mezi nimi byli jak akademici a vedoucí kateder, tak i administrativní pracovníci a zástupci Studijního oddělení.

Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček udělil navíc prof. Pavlu Tvrdíkovi zlatou Felberovu medaili za pedagogickou a vědeckou činnost trvalých hodnot. Dále pak udělil Medaili ČVUT II. stupně Ing. Ivanu Halaškovi za významné zásluhy o rozvoj ČVUT. 

Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

Ing. Miroslav Balík, Ph.D., byl zakládajícím členem FIT. Od začátku byl zodpovědný za kombinované bakalářské studium a později se na řadu let ujal náročné funkce proděkana pro studium. Postupně vybudoval stabilní administrativní tým Studijního oddělení a vypracoval řadu klíčových vnitřních předpisů pro provádění studijních programů. Přispíval i k rozvoji vzdělávací činnosti FIT a byl po celou dobu svého funkčního působení spolehlivým, pracovitým a tvořivým členem vedení fakulty.

Ing. Igor Čermák, CSc.

Ing. Igor Čermák, CSc., se zasloužil o vznik nové fakulty. Profesionálně organizoval a vedl schůzky týmu lidí, který připravoval a realizoval vznik FIT. Byl prvním proděkanem pro rozvoj a pomohl k vybudování hospodářské a IT infrastruktury nové fakulty. 

RNDr. Dana Čermáková

RNDr. Dana Čermáková stála u zrodu fakulty v ekonomické oblasti a jako první tajemnice vybudovala základ ekonomické a mzdové agendy. Znamenalo to vytvořit většinu procesů těchto agend v situaci, kdy chyběly jakékoli metodiky pro vznikající součásti.

doc. Jiří Douša

Doc. Ing. Jiří Douša, CSc., byl zakládajícím členem FIT a Katedry číslicového návrhu. Zavedl předmět „Simulace“ a výuku jazyka VHDL, což byla první systematická výuka jazyka pro popis hardware, a tedy pro moderní způsob návrhu a verifikace číslicových obvodů. Své bohaté zkušenosti předává dodnes studentům FIT.

prof. Václav Havlíček

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., jako rektor od počátku podporoval iniciativu založit novou informatickou fakultu a věnoval projektu mnoho času a osobního nasazení. V těsné spolupráci s přípravným týmem dokázal vznik fakulty ve velmi krátké době dovést do úspěšného konce.

Ivana Holíková

Ivana Holíková na počátku zajišťovala agendu sekretariátu děkana i jednotlivých kateder. Později s velkou pečlivostí a spolehlivostí začala vést sekretariáty Katedry číslicového návrhu a Katedry počítačových systémů. Nyní vede nově i sekretariát Katedry informační bezpečnosti.

prof. Jan Holub

Prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., patřil k nejužšímu týmu, který vypracoval a realizoval projekt nové fakulty. Po založení FIT vedl Katedru teoretické informatiky a současně se ujal funkce proděkana pro vnější vztahy.

doc. Josef Kolář

Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., byl vedoucím Katedry počítačů a velmi aktivně se podílel na vzniku fakulty a stal se proděkanem pro vnější vztahy, kde uplatňuje především svoji jazykovou vybavenost a nadstandardní kontakty na celou Latinskou Ameriku. Vedl i agendu zahraniční spolupráce s oblastí Latinské Ameriky za celé ČVUT. Funkci proděkana pro vnější vztahy FIT vykonává proaktivně a tvořivě již třetí děkanské období.

doc. Hana Kubátová

Doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., patřila k nejužšímu týmu, který vypracoval a realizoval projekt nové fakulty. Jako členka AS FEL přispívala ke krystalizaci tohoto projektu již od roku 2006. Od založení až do současnosti velmi úspěšně vede Katedru číslicového návrhu a intenzivně se věnuje jejímu rozvoji. Díky její práci má tato katedra nejvyšší počet úspěšných doktorandů.

prof. Róbert Lórencz

Prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., patřil k nejužšímu týmu, který vypracoval a realizoval projekt nové fakulty. Po založení vedl Katedru počítačových systémů a současně se ujal i funkce proděkana pro vědu a výzkum. Připravil a realizoval projekt založení Katedry informační bezpečnosti, a přispěl tak k tomu, že FIT byla první fakultou, která tuto oblast uceleně pokryla. Systematicky se věnuje rozvoji oblasti počítačové bezpečnosti na všech úrovních studia i ve výzkumu.

Markéta Loučková

Markéta Loučková zajišťovala na počátku agendu sekretariátu děkana i jednotlivých kateder. S velkou pečlivostí a spolehlivostí bravurně zvládala všechny rozjezdové aktivity zahrnující organizaci a stěhování prostor fakulty včetně zajišťování veškeré písemné provozní dokumentace. Poskytovala a stále poskytuje administrativní podporu akreditačních procesů a zařizování veškeré agendy.

prof. Bořivoj Melichar

Prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc., byl vedoucím Katedry počítačů a dodnes patří k předním ikonám fakulty. Ve své činnosti akademického pracovníka dosáhl úspěchů ve výuce, výzkumu, vedení výzkumné skupiny a vedení katedry. Výrazně pozitivně přispěl k formování kolektivu na Katedře teoretické informatiky. Za FIT byl členem Vědecké rady ČVUT v prvním období po vzniku fakulty.

prof. Petr Moos

Prof. Ing. Petr Moos, CSc., svými názory, činy a vahou své osobnosti významně přispěl ke vzniku FIT. Od zahájení projektu založení fakulty byl jeho zastáncem i obhajovatelem a účastnil se významných jednání na úrovni vedení ČVUT, na nichž zásadně přispěl k vyjasnění a sblížení původně protichůdných názorů zástupců univerzity.

doc. Alois Pluháček

Doc. Ing. Alois Pluháček, CSc., byl zakládajícím členem FIT a vytvořil několik vlastních procesorů a jejich simulátorů používaných ve výuce. Byl garantem a tvůrcem hardwarových oborů a mnoha předmětů. Zavedl některé české termíny, např.: „skrytá paměť“ nebo „aditivní kód“.

Libuše Pochová

Libuše Pochová pomohla vybudovat agendu Studijního oddělení fakulty. Díky své pečlivosti, důslednosti a zásadovosti se podařilo tuto primární a klíčovou agendu činnosti fakulty rozběhnout bez komplikací. Později vybudovala ve spolupráci s vedením a katedrami podobně precizně agendu závěrečných prací.

Ing. Jiří Škvor

Ing. Jiří Škvor od začátku zajišťoval veškerou provozní a infrastrukturní agendu FIT, a to i v dobách jejího nejbouřlivějšího rozvoje a změn. Nesl zodpovědnost za projektovou přípravu rekonstrukcí nové Masarykovy koleje a budovy A, za výstavbu Nové budovy ČVUT a za koordinaci s firmami realizujícími tyto investiční akce. Doposud zajišťuje technické vybavení pro celou fakultu a mnoho dalších činností, díky kterým je fakulta schopná hladkého provozu.

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Ing. Michal Valenta, Ph.D., patřil k nejužšímu týmu, který vypracoval a realizoval projekt nové fakulty. Od samého počátku až do současnosti vede Katedru softwarového inženýrství, která dlouhodobě zajišťuje přibližně 50 % objemu pedagogického výkonu fakulty. Kromě toho se iniciativně věnuje rozvoji fakultních informačních systémů, a to jak v roli manažera, tak v roli vývojáře a analytika.

Milada Zelinková

Milada Zelinková vybudovala ekonomickou agendu FIT a od počátku fakulty až dosud pracuje jako hlavní účetní fakulty. Účetní, majetkové a mzdové agendy začínající fakulty jsou ještě násobně složitější než u stabilizovaných fakult. Přesto vše zvládala vždy precizně s velkým nasazením, pečlivostí a schopností nacházet korektní řešení v přesložitém účetnictví ČVUT. Její zásluhou probíhaly a probíhají finanční uzávěrky a audity bezchybně. 

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková