Algoritmy pro paralelní a distribuované počítačové systémy

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS14/106/OHK3/1T/18
Období
2014
Popis
Navrhovaný projektu navazuje na předchozí výzkum a vývoj v oblasti paralelních a distribuovaných výpočetních systémů a zabývá se oblastmi masivně paralelních počítačů, výpočetních klastrů, globálních gridových systémů a GPU architektur. Konkrétně se projekt zaměří: 1) na výzkum architektury nededikovaných klastrů se zaměřením na návrh distribuovaného plánovače úloh pro takové klastry, 2) na návrh efektivních algoritmů pro určení parametrů krystalové struktury získaných pomocí difrakční spektroskopie na masivně paralelních GPU klastrech, 3) na paralelizaci algoritmů inspirovaných imunitními systémy na GPU klastrech, 4) na vývoj efektivních algoritmů pro získání dat pro vizualizaci velmi velkých řídkých matic, mapovaných řádkově/sloupcově na masivně paralelní superpočítače, 5) na výzkum heuristických algoritmů po přidělování výpočetních prostředků v celosvětových výpočetních gridech.

Analýza bezpečnosti bezkontaktních čipových karet

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS10/120/OHK3/1T/18
Období
2010
Popis
Cílem projektu je provést analýzu bezpečnosti bezkontaktních čipových karet s ohledem na publikované teoretické popisy útoků na nejpoužívanější bezkontaktní kartu Mifare Classic. Součástí projektu bude implementace útoku, který bude vycházet z kombinace teoreticky popsaných útoku. Na základě provedené analýzy budou dána doporučení pro zvýšení bezpečnosti současných systémů využívající bezkontaktní karty a návrh dalšího směřování zabezpečení takových karet.

Analýza zabezpečení komunikace bezkontaktních čipových karet s terminálem

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS11/094/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Cílem projektu je provést analýzu bezpečnosti komunikace čipových karet s ohledem na aktuální problematiku v oboru bezkontaktních karet. Hlavní zaměření leží v oblasti bezpečnosti elektronických peněženek a bezkontaktních platebních terminálů. Součástí projektu bude implementace typických útoků a následná analýza možných potencionálních hrozeb. Na základě této analýzy budou sestavena možná doporučení k eliminaci těchto hrozeb. Výstupy projektu mohou následně přispět k vylepšení zabezpečení celého platebního systému. Celý projekt má pozitivní výhled do budoucna a lze z něho očekávat další publikace

Aplikace paralelního programování ve vědecko-technických výpočtech

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS12/097/OHK3/1T/18
Období
2012
Popis
Tento projekt se skládá z několika dílčích projektů, které se zabývají různými aspekty v rámci paralelního programování. První z oblastí výzkum jsou řídké matice. Tato část projektu je zaměřená na praktickou stránku využití formátu kvadrantového stromu jakožto abstraktního datového typu pro reprezentaci řídkých matic. Předběžné výsledky testování ukazují vysoký potenciál tohoto formátu. Další částí projektu jsou algoritmy pro vizualizaci rozsáhlých řídkých matic. Předchozí vyvinutý algoritmus je nezávislý na rozdělení matice mezi procesory paralelního počítače. Cenou této nezávislosti jsou paměťové nároky, které jsou přímo úměrné velikosti výsledného obrázku, a které mohou bránit detailnějšímu zkoumání struktury nenulových prvků. Cílem tohoto projektu je vyvinout paměťově efektivní algoritmy pro vizualizaci konkrétních typů rozsáhlých řídkých matic, které umožní vytvářet mnohem detailnější výsledné obrázky. Další částí projektu je efektivní implementace algoritmu pro řešení soustav l

Bezpečnostní aspekty současných informačních technologií

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS12/095/OHK3/1T/18
Období
2012
Popis
Cílem projektu je výzkum v oblasti bezpečnosti vybraných IT technologiích s důrazem na zabezpečení zpracovaných dat a komunikace. Výzkumná skupina působící na katedře počítačových systémů se dlouhodobě zabývá výzkumem zejména v oblastech skutečně náhodných generátorů čísel, bezpečnosti čipových karet, síťovou bezpečností a zpětným inženýrstvím. Témata navrhovaného projektu se týkají těchto oblastí.

Datacenter Management System

Program
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TA02011394
Období
2012 - 2013
Popis
Výzkum a vývoj v rámci projektu Datacenter Management System (DMS) má za cíl vytvoření a aplikaci modulového SW pro zvýšení efektivity datových center – snížení energetické náročnosti a významného snížení nákladů na provoz. Důsledkem pak je i možnost efektivního využití plochy datového centra s větší hustotou umisťovaných IT technologií a celkové zvýšení úrovně dostupnosti, bezpečnosti a kvality služeb.

Embedded Systems Workshop 2013

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 44/13/F8
Období
2013
Popis
První ročník společného semináře (studentské konference) kateder číslicového návrhu a počítačových systémů FIT s doktorandskými studenty z university Tel Aviv z Izraele. Při návštěvě prof. Ilyi Levina z University Tel Aviv v listopadu 2012 jsme našli společná témata, která odpovídají současným trendům ve výzkumu vestavných systémů. Domluvili jsme užší spolupráci se zaměřením na PhD. studenty. Proto jsem se rozhodli uspořádat v podstatě nultý ročník společného semináře, a to tak, aby náklady akce byly co nejmenší. Předpokládáme přednesení příspěvků na téma vestavných systémů, logické syntézy a číslicového návrhu s ohledem na spolehlivost a bezpečnost, včetně bezpečných síťových přenosů. Účast prof Levina a jeho 5 doktorandů je již domluvená. Předpokládáme, že pozveme kolegy z ostatních českých universit zabývajících se stejnou tématikou podle kapacity střediska Temešvár. Hlavním cílem bude příprava společné konference v roce 2014 s širší účastí PhD. studentů i z dalších evropských států

Experimentální výpočetní grid pro numerickou lineární algebru

Program
CESNET - Fond rozvoje
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
CESNET č. 390/2010
Období
2010 - 2012
Popis
Cílem projektu je realizace experimentálního gridu pro vědeckotechnické výpočty zejména z oblasti lineární algebry. Na tomto gridu bude spuštěna speciální verze knihoven (BLAS/LAPACK) pro numerickou lineární algebru. Pokud uživatel potřebuje provést nějaký výpočet, heuristika v jeho klientské části vyhodnotí, zda je rychlejší provést lokální výpočet nebo poslat vstupni data na grid a počkat na výsledky zaslané gridem.

Informační systémy a jejich bezpečnost

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS13/102/OHK3/1T/18
Období
2013
Popis
Cílem projektu je výzkum a vývoj bezpečnostních prvků současných informačních systémů. Důraz je kladen na zabezpečení zpracovávaných dat a komunikaci na úrovni jak technických, tak také programových prostředků. Výzkumná skupina Aplikovaná numerika a kryptografie se dlouhodobě zabývá výzkumem různých bezpečnostních součástí informačních systémů. Je to zejména výzkum a vývoj skutečně náhodných generátorů čísel, bezpečnosti čipových karet, síťovou bezpečností a zpětným inženýrstvím. Také navrhovaný projekt se tematicky zabývá těmito oblastmi výzkumu.

Informační systémy a jejich bezpečnost

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS14/107/OHK3/1T/18
Období
2014
Popis
Cílem projektu je výzkum a vývoj bezpečnostních prvků současných informačních systémů. Důraz je kladen na zabezpečení zpracovávaných dat a komunikaci na úrovni jak technických, tak také programových prostředků. Výzkumná skupina Aplikované numeriky a kryptografie a výzkumná skupina Síťové bezpečnosti se dlouhodobě zabývají výzkumem různých bezpečnostních součástí a aspektů informačních systémů. Je to zejména výzkum v oblasti kryptoanalýzy blokových a proudových šifer, v síťové bezpečnosti, bezpečnosti čipových karet a v oblasti zpětného inženýrství. Navrhovaný projekt se tematicky zabývá těmito oblastmi výzkumu.

Klasifikace časoprostorových dat neuronovými sítěmi s komplexními vahami

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS11/098/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Neuronové sítě s komplexními vahami jsou přirozeným rozšířením neuronových sítí s reálnými vahami. Uplatňují se zejména v aplikacích, kde se vyskytují data v podobě komplexních čísel, zejména při zpracování signálů (např. data po Fourierově transformaci). Předmětem projektu je vývoj nové metody klasifikace časoprostorových dat. Metoda využívá kódování časové složky dat do komplexního čísla a kombinuje neuronové sítě RBF se sítěmi s komplexními vahami. Součástí řešení projektu je otestování nové metody na umělých i reálných datech.

Kryptografie pro zabezpečení elektronických zařízení

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS17/214/OHK3/3T/18
Období
2017 - 2019
Popis
Cílem projektu je výzkum v oblasti bezpečnosti vestavných systémů. Vývojáři typicky navrhují specifická kryptografická primitiva pro elektronická zařízení umožňující jejich nasazení do značně nebezpečného prostředí. Tato primitiva musí být přizpůsobena vlastnostem použitých vestavných elektronických zařízení tak, aby zajistila požadovanou úroveň zabezpečení.

Kryptologie a bezpečnost

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS15/120/OHK3/1T/18
Období
2015
Popis
Výzkumná skupina Aplikovaná numerika a kryptografie se dlouhodobě zabývá výzkumem různých bezpečnostních součástí informačních systémů. Je to zejména výzkum a vývoj skutečně náhodných generátorů čísel a fyzikálně neklonovatelných funkcí, kryptoanalýza blokových a proudových šifer, faktorizace velkých čísel a řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic. Také navrhovaný projekt se tematicky zabývá těmito oblastmi výzkumu.

Kryptologie, bezpečnost a paralelní výpočty

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS16/122/OHK3/1T/18
Období
2016
Popis
Tento projekt se zabývá několika aspekty bezpečnosti informačních systémů včetně identifikace potenciálních bezpečnostních hrozeb. Je to zejména kryptoanalýza blokových a proudových šifer, přesné řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic a výzkum a vývoj skutečně náhodných generátorů čísel a fyzikálně neklonovatelných funkcí,

Meta-Learning a Meta-Optimalizace

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS10/199/OHK3/2T/13
Období
2010 - 2011
Popis
Cílem tohoto projektu je prozkoumat chování algoritmů pro spojitou a kombinatorickou optimalizaci. V průběhu optimalizace budou extrahovány meta-informace charakterizující řešenou instanci problému a tyto informace budou využity k navržení efektivních strategií kombinování a přepínání algoritmů za účelem zlepšení konvergence.

Modelování časových řad rekonstrukcí fázového prostoru

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS11/097/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Projekt se zaměřuje na modelování a klasifikaci časových řad s chaotickou složkou metodou aproximace fázového prostoru. Časové řady jsou produktem dynamických systémů, které se jeví pro tento postup jako vhodné z toho důvodu, že libovolný stav takového systému lze popsat pomocí fázového vektoru reprezentujícího typicky souřadnice a jejich derivace. Ve vstupních datech se budou volit pomocí genetického algoritmu takové složky a jejich transformace, které zvýší úspěšnost klasifikačního systému. Tento přístup bude aplikován na umělých i experimentálních datech. Mezi experimentální data patří lidský pohyb (klasifikace typu pohybu podle senzorů umístěných na lidském těle), data naměřená u pacientů s podezřením na Parkinsonovu chorobu (kvantifikace možného pohybového problému pro podporu lékaře) a další.

Návrh a vývoj podpůrných mechanismů pro peer-to-peer klastry

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS10/309/OHK3/3T/18
Období
2010 - 2012
Popis
Navrhovaný projektu navazuje na předchozí výzkum a vývoj v oblasti nededikovaných klastrů. Původní systém, zvaný Clondike, byl úspěšně navržen a implementován v rámci projektu řešeného s 3letou podporou GAČR. Dizertační téma doktoranda Martina Šťavy je zaměřeno na dořešení škálovatelnosti původního systému. V rámci dosavadního doktorského studia navrhl doktorand novou unikátní architekturu kombinující prvky SSI klastru s vlastnostmi peer-to-peer (P2P) sítí. Tato nová architektura, nazvaná ONDC systém, přináší řadu nových požadavků na klíčové podpůrné mechanismy, jako je bezpečnost, plánování úloh, metody komunikace, formování a monitoring klastru, distribuovaný systém souborů. Cílem projektu je integrovat tyto mechanismy do navržené architektury.

Návrh efektivních paralelních algoritmů pro řešení důležitých inženýrských problémů

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS20/212/OHK3/3T/18
Období
2020 - 2022
Popis
Navrhovaný projektu navazuje na předchozí výzkum a vývoj v oblasti paralelních a distribuovaných algoritmů pro řešení některých důležitých inženýrských problémů. Konkrétně se projekt zaměří: 1) na metodologii a algoritmy pro systematické vyhodnocování formátů řídkých matic a tenzorů, které by umožnily komplexní pochopení jejich vlastností, 2) na aplikaci strojového učení v síťové bezpečnosti, 3) na nejvyspělejší metody astronomie pro potřeby preprocessingu, ukládání, sdílení a analyzování petabytů dat, která tečou průběžně z astronomických instrumentů, 4) na výzkum algoritmů pro řešení problému memoizačního systému ve vícevláknovém prostředí zaměřený na jejich efektivní implementaci a paralelizaci.

Návrh efektivních paralelních algoritmů pro řešení důležitých inženýrských problémů

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS17/215/OHK3/3T/18
Období
2017 - 2019
Popis
Navrhovaný projektu navazuje na předchozí výzkum a vývoj v oblasti paralelních a distribuovaných algoritmů pro řešení některých důležitých inženýrských problémů. Konkrétně se projekt zaměří: 1) na nejvyspělejší metody astronomie pro potřeby preprocessingu, ukládání, sdílení a analyzování petabytů dat, která tečou průběžně z astronomických instrumentů, 2) na metodologii a algoritmy pro systematické vyhodnocování formátů řídkých matic, které by umožnily komplexní pochopení jejich vlastností, 3) na výzkum algoritmů pro řešení problému konvexního obalu, zaměřený na jejich efektivní implementaci a paralelizaci.

Návrh efektivních paralelních algoritmů pro řešení důležitých inženýrských problémů II

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS23/209/OHK3/3T/18
Období
2023 - 2025
Popis
Navrhovaný projektu navazuje na předchozí výzkum a vývoj v oblasti paralelních a distribuovaných algoritmů pro řešení některých důležitých inženýrských problémů. Konkrétně se projekt zaměří: 1) na nejvyspělejší metody astronomie pro potřeby preprocessingu, ukládání, sdílení a analyzování petabytů dat, která tečou průběžně z astronomických instrumentů, 2) na metodologii a algoritmy pro systematické vyhodnocování formátů řídkých matic a tenzorů, které by umožnily komplexní pochopení jejich vlastností, 3) na paralelní a GPU akcelerované algoritmy pro rekonstrukci fyzikálních objektů ze zaznamenaných dat.

Nové metody předzpracování a vytěžování informací z dat

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS14/102/OHK3/1T/18
Období
2014
Popis
Projekt se zaměřuje na perspektivní a neustále se rozšiřující oblast předzpracování dat a vytěžování informačně obsažných údajů z dat. K metodám pro získávání informací se stále více využívají vybrané metody umělé inteligence, jako např. neuronové sítě nebo evoluční algoritmy. Do popředí se dostávají i kombinované modely nebo algoritmy pro zpracovování textové informace (text mining). Perspektiva a pořebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. Současně je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.

Nové směry integrace evolučních výpočetních technik do data miningu

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS13/098/OHK3/1T/18
Období
2013
Popis
Tento projekt se zaměřuje na výzkum oblastí vznikajících novými způsoby použití evolučních technik v data miningu.

Paralelní vizualizace rozsáhlých řídkých matic

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS11/096/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Vizualizace řídkých matic je většinou vykonávána na desktopových systémech za pomocí programů jako je Matlab nebo Mathematica. Tento přístup je ale nepoužitelný v případě velkých matic, které se nachází v paměti mnoha uzlů masivně paralelního superpočítače. Cílem tohoto projektu je vyvinout efektivní vizualizační techniky pro rozsáhlé řídké matice, které budou snadno integrovatelné do existujících kódů založených na paralelním programovacím modelu MPI.

Paralelní vstupně/výstupní algoritmy pro rozsáhlé řídké matice

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GAP202/12/2011
Období
2012 - 2014
Popis
Algoritmy pro řešení tzv. Grand Challenge problémů vedou na obrovská data, typicky v podobě řídkých matic. Tento projekt se zabývá výzkumem efektivních a škálovatelných algoritmů a datových struktur pro vstupně/výstupní operace nad velmi rozsáhlými řídkými maticemi, které díky své velikosti musejí být ukládány a zpracovávány pomocí masivně paralelních počítačích s desítkami a stovkami tisíc procesorů. Jedná se o matice s biliony nenulových prvků. Projekt je zaměřen na výzkum nových souborových binárních formátů pro ukládání těchto velmi rozsáhlých řídkých matic, na výzkum datových struktur a škálovatelných algoritmů umožňujících efektivní načítání těchto matic do masivně paralelních řešičů a výzkum paměťově efektivních formátů pro reprezentaci těchto matic v počítačové paměti. V neposlední řadě se projekt zaměřuje i na výzkum efektivních a škálovatelných algoritmů pro vizualizace těchto velmi rozsáhlých matic na masivně paralelních počítačích. Projekt kromě teoretické části zahrnuje i ověření navržených algoritmů a datových struktur na reálných masivně paralelních počítačích.

Pokročilé percepcepční metody pro robotickou platformu

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS12/096/OHK3/1T/18
Období
2012
Popis
Cílem projektu je vývoj pokročilých metod z oblati neuronových sítí s komplexními vahami, zpracování obrazu, rozpoznávání a agentních systémů zaměřením na aplikace v robotice. Projekt integruje vědecké aktivity čtyř doktorandů za účelem využití jejich vědeckých výsledků pro rozšíření funkcionality robotické platformy, která vzniká v rámci studentských projektů. Zejména rozpoznávání předmětů a určování jejich polohy, zpacování audia pro identifikaci polohy řečníka a využití těchto informací pro navigaci. Výsledkem budou programové komponenty, metody nebo postupy, které budou použitelné v bakalářských a magisterských projektech pro tvorbu robotických aplikací

Posouvání hranic ab initio výpočtů jaderné struktury

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA22-14497S
Období
2022 - 2024
Popis
Mnoho současných a budoucích experimentů využívá středně těžká jádra jako laboratoře pro zkoumání fundamentálních symetrií přírody a hledání signálů fyziky za hranicemi Standardního modelu. Zatímco velké urychlovače zkoumají oblasti vysokých energií, citlivé studie nízkoenergetických jaderných procesů poskytují komplementární přístup. Náš projekt využije unikátní kombinaci jaderné fyziky, teorie grup a pokročilých výpočetních metod k vytvoření moderního přístupu pro výpočty struktury středně těžkých jader a jejich procesů z prvních principů s vysokou přesností a rozsahem. To nám umožní poskytnout množství klíčových předpovědí nezbytných pro interpretaci experimentů pro detekci částic temné hmoty a hledání odchylek od předpovědí Standardního modelu v elektroslabých jaderných procesech.

Prague Embedded Systems Workshop 2014

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 53/14/F8
Období
2014
Popis
Cílem studentského - doktorského pracovního semináře je rozšířit kontakty v oblasti teorie i praxe vestavných systémů mezi Ph.D. studenty nejen z universit v České a Slovenské republice, ale navázat např. na úspěšnou spolupráci s Universitou v Tel-Avivu. Předpokládáme přednesení příspěvků na téma vestavných systémů, logické syntézy a číslicového návrhu s ohledem na spolehlivost a bezpečnost, včetně bezpečných síťových přenosů. Konkrétní témata: - Programmable/Re-configurable/Adaptable Architectures - SoC and NoC Design and Testing - Digital Design Optimization Methods - Architectures and Hardware for Security Applications - On-line and Off-line Error Detection and Correction - Testability Analysis - Logic Synthesis & Verification - Diagnosis & Testing of Embedded Systems - Applications of (embedded) digital systems. Prague Embedded Systems Workshop 2014 (PESW´14) je druhým ročníkem nízkonákladového semináře ESW 2013 (viz http://esw2013.fit.cvut.cz/), který měl velmi kladné ohlasy. Po domluvě s dalšími pracovišti (např. s University of California, Irvine, CA, U.S.A., konkrétně s prof. Jean-Luc Gaudiotem) plánujeme záběr semináře rozšířit, a proto hlavně kvůli snadnější dostupnosti jsme se rozhodli uspořádat příští ročník v Praze nebo blízkém okolí (Konkrétně v Roztokách u Prahy, hotel Academia). Předpokládáme, že by pracovní workshop, zatím zaměřený jen na prezentace a výsledky Ph.D. studentů mohl postupně přerůst v klasickou konferenci, ale vždy s částí (sekcí, či několika sekcemi) zaměřenými na výsledky Ph.D. studentů v oblastech vestavných návrhů a aplikací.

Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky

Program
Program bezpečnostního výzkumu
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra
Kód
VD20072010B13
Období
2007 - 2010
Popis
Projekt se zabývá komplexním studiem hrozeb souvisejících s informatikou a výpočetní technikou a rozšiřováním jejího využívání v praxi. Předpokládaným výstupem jsou nejenom technologická řešení CSIRT a forenzních metod, ale i sociálně-psychologické a právní aspekty kyberprostoru.

Rovnováha mezi vstřícností a sobeckostí v oblasti bezdrátových ad-hoc and senzorových sítích

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS15/121/OHK3/1T/18
Období
2015
Popis
Ad-hoc a senzorové sítě jsou distribuované počítačové sítě jejichž prvky (dále v textu moduly) mají dvě základní funkce: plnění dané úlohy (nebo sady úloh) a přeposílání dat (umožňují tak komunikovat ostatním modulům v síti). Vzhledem k tomu, že jsou v těchto sítích všechny moduly napájené z baterií, obě základní funkce se v podstatě vylučují. Každý modul v síti je povinnen přeposílat data ostatních modulů a zároveň šetřit energii. Když je modul příliš vstřícný při přeposílání dat ostatních modulů, tak mu brzy dojde energie. Kdyz bude příliš sobecký, ostatní moduly v síti nemohou komunikovat. Předpokládejme, že existuje nějaký kompromis mezi vstřícností a sobeckostí. Cílem projektu je nalezení takového kompromis.

Rozšíření modulu pro předzpracování dat v projektu FAKE GAME

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS10/198/OHK3/2T/13
Období
2010 - 2011
Popis
Cílem projektu je rozšířit již existující část pro předzpracování dat v projektu FAKE GAME. V rámci projektu budeme hledat a implementovat metody pro předzpracování dat a to zejména v oblasti text miningu českého textu, časových signálů a extrakce nových atributů (feature extraction). Dále budeme implementovat metody pro vyhodnocování významnoti jednotlivých atributů. Jednak budeme implementovat již známé algoritmy, dále budeme hledat nové, lepší, algoritmy pro vyhodnocování významnosti a selekci významných atributů (feature selection a feature ranking). Vybrané metody pro předzpracování dat přeneseme do dalších nástrojů pro data mining (IBM SPSS Modeler a Kettle) a budeme porovnávat výsledky našich metod s metodami v těchto nástrojích. V rámci rozšíření části pro předzpracování dat budeme také rozšiřovat algoritmus pro automatické předzpracování dat, který pomocí genetického algoritmu vybírá metody pro předzpracování dat, tak aby výsledný model byl co možná nejpřesnější. Díky využití

Směrování v senzorových sítích pomocí distribuovaného tvarování vyzařovacích diagramů posunem fáze

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS14/140/OHK3/2T/13
Období
2014 - 2015
Popis
Jedním z problémů senzorových sítí jsou malé rozměry senzorů a omezené energetické zdroje. Pro propojení dvou vzdálených skupin senzorů lze použít několik metod: zvětšení zisku antén (zde nás omezuje malá velikost senzorů), zvýšení vysílacího výkonu (zde narážíme na energetická omezení), použití opakovačů (zde nemusí být snadné umístit další zařízení do zvoleného prostoru) a použití distribuovaného tvarování vyzařovacích diagramů posunem fáze. Použití distribuovaného tvarování vyzařovacích diagramů posunem fáze bylo tématem našeho předchozího grantu SGS11/158/OHK3/3T/13. V současnosti řešíme problém přenosu dat mezi více skupinami senzorů. Tento nový grant se zaměřuje na řešení problematiky směrování v senzorových sítích tvořených větším množstvím skupin senzorů.

Software pro vyhodnocování věku podle pánve v retrospektivní antropologii, archeologii a forenzních vědách

Program
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TL03000646
Období
2020 - 2022
Popis
Cílem projektu je zvýšení úspěšnosti a spolehlivosti metod a snížení subjektivity při vyhodnocování věku kosterních pozůstatků dospělých jedinců v antropologických a forenzních vědách. Jde o propojení několika oblastí vědy, počínaje antropologií a získáváním 3D dat povrchovými skenery, přes jejich zpracování sofistikovanými statistickými přístupy, až k matematické informatice. Hlavním výstupem je uživatelsky přívětivý software pro automatické vyhodnocení věku založený na kvantifikaci změn povrchu kloubních ploch. Výstupy jsou cíleny na organizace či jednotlivce, kteří se vyhodnocováním věku pozůstatků rutině zabývají, ale i pro uživatele bez hlubších antropologických znalostí. Existence softwaru ulehčí a zefektivní práci, a hlavně přinese objektivnější, přesnější a spolehlivější výsledky.

Softwarová architektura distribuovaných ICT systémů

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS16/123/OHK3/1T/18
Období
2016
Popis
Projekt pokrývá 3 dílčí témata týkající se softwarové architektury distribuovaných ICT systémů: 1) Propojení stávající architektury nededikovaného klastrového systému Clondike s implementací distribuovaného logu Apache Cassandra pro realizaci sofistikované správy migrací procesů a pro zajištění bezpečnosti na úrovni celého klastru. 2) Výzkum optimálních politik vstřícnosti a sobeckosti v bezdrátových ad-hoc a senzorových sítích s cílem nalézt pořadovaný poměr požadavků na výpočet a požadavků na přeposílání dat v rámci sítě. Výsledek bude sloužit jako základ pro vytvoření metody, která bere v úvahu nejen směřování a důvěru mezi moduly sítě, ale i efektivitu z pohledu využití energie. 3) Výzkum rozšíření konceptu softwarově definovaných sítí (SDN) o možnost dynamického přepínání okruhů v optických sítích využívajících hustý vlnový multiplex (DWDM) a výzkum vlivu dynamického přidávání a odebírání DWDM kanálů na sledované parametry optické trasy (zejména vliv různých úrovní signálu přidávaných kanálů na úroveň DWDM signálu na různých místech trasy)s cílem umožnit efektivnější zajišťování služeb pro síťové aplikace vyžadující přímý přístup k fotonické vrstvě sítě.

Spolupráce s LSU-USA na problémech ukládání a načítání rozsáhlých řídkých matic

Program
Projekty v rámci přímé spolupráce se zahraničními institucemi z EU
Poskytovatel
Jiný zahraniční poskytovatel
Kód
LSU 53025
Období
2011 - 2012
Popis
Cílem projektu je návrh a vytvoření rámce pro ukládání rozsáhlých řídkých matic na diskové subsystémy a jejich zpětné načítání v rámci SA-NCSM (symmetry adapted no-core shell model) řešiče.

Studium vlastností residuální aritmetiky pro řešení soustav lineárních rovnic

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GAP103/12/2377
Období
2012 - 2014
Popis
Naším cílem je studium vlastností vícemodulové residuální aritmetiky při řešení specifických problémů lineární algebry. Jedním z komplexních a vhodných problému je řešení velkých soustav lineárních rovnic. Toto vyžaduje vytvořit model řešiče za účelem provádění experimentů. Jako základ řešiče je zvolena metoda Gauss-Jordanovy eliminace s residuální pivotizací. Za účelem získání co nejvěrohodnějších poznatků o vlastnostech použité aritmetiky v daném modelu bude pro něj vytvořena hardwarová architektura, která bude následně emulována pomocí FPGA. Experimentální řešení nám umožňuje také verifikovat teoretické předpoklady o prostorové, časové a komunikační složitosti modelovaného řešiče.

Studium vlastností residuální aritmetiky pro řešení soustav lineárních rovnic

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GAP103/12/2377
Období
2012 - 2014
Popis
Naším cílem je studium vlastností vícemodulové residuální aritmetiky při řešení specifických problémů lineární algebry. Jedním z komplexních a vhodných problémů je řešení velkých soustav lineárních rovnic. Toto vyžaduje vytvořit model řešiče za účelem provádění experimentů. Jako základ řešiče je zvolena metoda Gauss-Jordanovy eliminace s residuální pivotizací. Za účelem získání co nejvěrohodnějších poznatků o vlastnostech použité aritmetiky v daném modelu bude pro něj vytvořena hardwarová architektura, která bude následně emulována pomocí FPGA. Experimentální řešení nám umožní také verifikovat teoretické předpoklady o prostorové, časové a komunikační složitosti modelovaného řešiče.

Tvorba předmětu Paralelní architektury počítačů

Program
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
802/2012
Období
2012
Popis
Cílem projektu "Tvorba předmětu Paralelní architektury počítačů" je inovace tohoto předmětu tak, aby seznámil studenty s moderním (a stále se rozšiřujícím) trendem: použitím grafických karet pro obecné výpočty. Dále se studenti prakticky seznámí s možnostmi moderních aplikací pro tvorbu a profilování kódů. Osnova přednášek bude uzpůsobena s ohledem na demonstraci tohoto směru. Řešitelský tým se také bude snažit vytvořit atraktivní cvičení předmětu tak, aby se studenti mohli už od začátku semestru zabývat praktickou implementací algoritmů s pomocí moderních nástrojů v této oblasti.

Videostream Hunter

Program
CESNET - Fond rozvoje
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
686R1/2021
Období
2021 - 2023
Popis
V současné době je velké množství multimediálního obsahu (audio/video) nabízeno prostřednictvím on-line platforem, typicky na vyžádání uživatele (Video-on-Demand). Tato praktika je dnes naprosto běžná u placených služeb (např. online videopůjčovny), avšak objevuje se i u platforem pro sdílení dat (např. Ulož.to), u kterých legálnost původu dat nelze zaručit. Objevují se dokonce i platformy, u kterých lze (viz. dokument “V síti”) dokonce tvrdit, že vlastní obsah bez ohledu na původ může být mimořádně závadný (např. terorismus, dětská pornografie atd.). Celou věc navíc komplikuje skutečnost, že velká většina tohoto provozu je v současné chvíli šifrována pomocí protokolu HTTPS, což značně znesnadňuje jeho identifikaci. Účelem projektu je hledat cesty a mechanismy pro nalezení otisku konkrétních videostreamů a tyto následně identifikovat ze síťového provozu reportovaného prostřednictví protokolu NetFlow/IPFix. Řešení projektu předpokládá vytvoření společné výzkumné infrastruktury nad distribuovaným datovým úložištěm (vytvořeného z SSD anebo NVMe disků) mezi oběma univerzitními pracovišti, jejichž propojení bude realizováno prostřednictvím páteřní sítě Cesnet.

Vývoj symetriemi-řízených metod pro modelování středně těžkých atomových jader z prvních principů

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA16-16772S
Období
2016 - 2018
Popis
Jedním z nejdůležitějších otevřených problému současné fyziky je přesné popsání silné interakce mezi nukleony, které vychází ze základních principů kvantové chromodynamiky, a využití této interakce pro výpočet struktury atomových jader a jaderných reakcí. V rámci tohoto projektu bude skupina jaderných fyziků a počítačových vědců vývíjet nové přístupy a metody pro modelování vlastností lehkých a středně těžkých atomových jader a bude je implementavat ve formě masivně paralelních algoritmů pro moderní superpočítačové architektury. Tento vývoj umožní modelování středně těžkých jader z prvních principů a poskytne přesné informace o jaderné struktuře, které jsou důležité pro zkoumání jaderných reakcí, modelování interakcí neutrin s atomovými jádry, nebo testování fyziky za hranicemi standardního modelu.