Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium se přiznává za vynikající studijní výsledky studentům bakalářského nebo magisterského programu. Stipendium je přiznáno pouze studentovi, který mj. studoval ve standardní době studia a jehož vážený studijní průměr byl menší nebo roven 1,50.

Podrobné podmínky a výpočet částky stanovuje Metodika stanovení výše prospěchového stipendia. O stipendium není není kromě výjimek třeba žádat. Zažádat musí např. studenti, kteří byli na zahraničním výjezdu a překročili standardní dobu studia.

Výše stipendia

Výše prospěchového stipendia je odstupňována podle váženého průměru do 4 kategorií. Celkovou výši finančních prostředků určených na prospěchová stipendia schvaluje Akademický senát FIT.

Výplata stipendia

Stipendium se vyplácí jednorázově a zpětně na základě studijních výsledků dosažených v předchozím semestru. O přiznání prospěchového stipendia není kromě výjimek třeba žádat. Zažádat musí např. studenti, kteří byli na zahraničním výjezdu a překročili standardní dobu studia.

Rozhodné datum vyhodnocení stanovuje časový plán pro daný semestr.

Přesná kritéria

Student bakalářského nebo magisterského programu má nárok na prospěchové stipendium, jestliže v daném semestru splnil všechna následující kritéria:

  • Získal minimálně 30 kreditů z absolvovaných předmětů.
  • Počet klasifikovaných předmětů byl větší nebo roven 4.
  • Dosažený vážený průměr z předmětů, které byly klasifikovány v daném semestru, je menší nebo roven 1,50.
  • Studoval v prezenční nebo kombinované formě ve standardní době studia (3 roky pro bakaláře, 2 roky pro magistra). Pokud studoval nejméně jeden semestr na zahraniční vysoké škole, počítá se standardní doba studia prodloužená o jeden rok.
  • Nemá přerušené studium.
  • Splňuje podmínku disciplinární bezúhonnosti.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ivana Dolejšová, ivana.dolejsova@fit.cvut.czVedoucí Studijního oddělení


Poslední změna: 26.8.2019, 10:44