23rd International Student Conference on Electrical Engineering

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 25/19/F3
Období
2019
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2019 je třiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference www.cvut.cz/poster

Algoritmy a techniky znalostního inženýrství: od teorie k praktickým aplikacím

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS23/210/OHK3/3T/18
Období
2023 - 2025
Popis
Projekt se zaměřuje na širokou oblast základního výzkumu algoritmů, konceptů a technik ve znalostním inženýrství. Jedná se o perspektivní a neustále se rozšiřující oblast jak z hlediska teoretického výzkumu, tak z hlediska potenciálu pro praktické aplikace. Zároveň oblast působení projektu zažívá extrémní nárůst komplexity vzhledem k množství dat a diverzity technik, které se snaží s tímto trendem vypořádat. Ústředním zájmem projektu budou konkrétně metody ve zpracování dat, vytěžování informačně obsažných údajů z dat a automatické hledání vysvětlení pro jevy, které se v datech vyskytují. Palčivým problémem současné umělé inteligence zaměřené na zpracování znalostí je omezená schopnost či neschopnost podat vysvětlení vedoucí k určitému rozhodnutí. U rozhodnutí se tak často nelze dopátrat jeho původu, což ztěžuje ladění a snižuje důvěryhodnost systému. Celým projektem naskrz všechna dílčí témata tedy bude tato otázka reflektována. Jedná se o doktorský projekt zastřešující pestré výzkumné zájmy členů doktorandů, avšak poskytující obecnou nosnou otázku, která se prolíná napříč dílčími tématy. Projekt speciálně hodlá rozvíjet algoritmy a techniky v neuronových sítích, evolučních algoritmech, zpracování obrazu a textu a zpracování pohybové informace, a sice od základní teorie po praktické aplikace. Projekt bezprostředně navazuje na končící projekt SGS z moderních algoritmických technik pro znalostní inženýrství.

Algoritmy pro cirkulární morfismy a jejich pevné body

Program
Postdoktorandské granty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GP13-35273P
Období
2013 - 2015
Popis
Faktorová komplexita je jedna z nejzkoumanějších vlastností nekonečných slov. Známá metoda pro její výpočet se opírá o bilaterální řády bispeciálních faktorů. U pevných bodů cirkulárních morfismů lze pozorovat pravidelnost (v jistém smyslu) ve výskytech bispeciálních faktorů a jejich bilaterálních řádů. Tento projekt se zaměřuje na detailní prozkoumání této pravidelnosti a její využítí k návrhu obecného algoritmu pro efektivní výpočet faktorové komplexity pro pevné body cirkulárních morfismů. Faktorová komplexita a bispeciální řády jsou dále spjaty s dalšími vlastnostmi nekonečných slov a v druhé části projektu se na ně hodláme zaměřit. Cílem projektu je využít analýzu bispeciálních faktorů k odvození dalších vztahů a navržení algoritmů pro výpočet dalších vlastností jako je palindromický defekt a kritický exponent. Součástí projektu je implementace navržených algoritmů jako součást open-source matematického software Sage.

Analýza motivických klastrů z oblasti aktuálních kulturně-společenských témat a jejich aplikace na materiál uměleckých textů 19. a počátku 20. století

Program
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TL05000288
Období
2021 - 2023
Popis
Hlavním cílem projektu je vytvoření postupů pro analýzu tematických klastrů na materiálu uměleckého textu novočeské literatury a jejich následná aplikace na konkrétní digitalizovaně zpracované texty. Smyslem projektu je za využití softwarových nástrojů materiál uměleckého textu roztřídit podle stanovených kulturně-společenských kategorií, jež i dnes vnímáme jako společensky závažná a aktuální, do tematických hnízd, s nimiž bude moci uživatel pracovat, třídit je a kombinovat, což mu umožní nalezení nečekaných souvislostí v textech novočeského básnictví. Výstup výzkumu se následně promítne do prezentační aplikace, která bude zpřístupňovat takto zpracovaný materiál pomocí definovaných modulů podle cílového uživatele (čtenářská veřejnost; student středoškolák a vysokoškolák, resp. pedagog; badatel; vydavatel). Tato prezentační aplikace bude přístupná on-line a přinese nejvýznamnější knihy česky psané poezie 19. a počátku 20. století ve fulltextu s rozsáhlým rejstříkem nástrojů. Proponovaná aplikace má potenciál zásadním způsobem ovlivnit způsob výuky literatury, bude moderní didaktickou pomůckou a bude mít též dopad v oblasti výzkumu společenských věd.

Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků

Program
Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)
Poskytovatel
Ministerstvo vnitra
Kód
VJ02010024
Období
2022 - 2025
Popis
Projekt se zaměřuje na výzkum nových metod účinné ochrany před kybernetickými hrozbami, které zneužívají zabezpečenou komunikaci ke kompromitaci serverů a počítačů v prostředí vysokorychlostních sítí. Budou zkoumány metody strojového učení vhodné pro určování charakteristik toků šifrované komunikace a souvisejících rizik pouze z dostupných metadat. Díky využití hardwarové akcelerace pro realizaci klasifikátorů využívající strojové učení umožní systém vysokorychlostní detekci bezpečnostních incidentů a jejich reportování do SIEM nástroje. Dále bude vyvinut modul pro analýzu incidentů ve formě zásuvného modulu do systému QRadar. Výstupy projektu budou také zahrnovat referenční datové sady síťového provozu a systém pro jejich sběr a anotaci.

Aplikace umělé inteligence a obrazové analytiky pro edukativní produkt iSophi SMART 3.0

Program
OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, 0025049
Období
2021
Popis
Předmětem inovačního voucheru je vytvoření studie proveditelnosti, návrh dodatečných fyzických nástrojů/pomůcek a softwarová implementace základní sady vyhodnocovacích algoritmů umělé inteligence. Tyto výstupy poslouží jako základní stavební kameny pro nadcházející produkt SMART 3.0, obsahující nové úkoly a jejich automatizovanou zpětnou vazbu (vyhodnocení) s využitím kamerových senzorů, obrazové analýzy a zpracování obrazu.

Automatický systém pro detekci úniků z potrubí

Program
Projekty MPO nezahrnuté do CEP
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Období
2023
Popis
Předmětem Inovačního voucheru je automatický systém pro detekci úniků z potrubí pomocí aplikace strojového učení a umělé inteligence.

Big Code: Škálovatelná analýza rozsáhlých bází programů

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
EF15_003/0000421, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000421
Období
2019 - 2022
Popis
V rámci projektu BigCode bude na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií (FIT) vytvořen Institut pro škálovatelnou analýzu kódu (ISCA), první výzkumné centrum v ČR zaměřené na analýzu rozsáhlých bází programových kódů na internetu, které představují obrovský znalostní potenciál, který ale neumíme zatím využít. Projekt BigCode si klade za cíl tuto bázi pomocí technik programovacích jazyků a statistického strojového učení zanalyzovat a umožnit porozumění získaným informacím. Požadované prostředky budou použity na vybudování hardwarové a softwarové infrastruktury centra a na mzdové prostředky pro mezinárodně uznávané výzkumné pracovníky. Výzkumná náplň projektu je v souladu s již existujícím výzkumem na FIT -- softwarové a znalostní inženýrství, vytěžování dat, paralelní výpočty. Díky mezinárodním kontaktům členů výzkumného týmu projektu BigCode centrum následně předpokládá získávání podpory od předních softwarových firem, jako jsou Google a Oracle.

DigiQ

Program
Program Digitální Evropa
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, SEP-210825313
Období
2022 - 2026
Popis
In order to meet the emerging need for a quantum-ready workforce in the coming decade, university training efforts within Quantum Technology (QT) will not only have to be massively scaled up but also comprehensively reformed. There is an urgent need for a wider understanding of the underpinnings of the quantum revolution as well as an increased awareness for the commercial potential of quantum innovations in the coming generations of quantum physicists. Within the DigiQ project we spearhead a transformation of the educational ecosystem by introducing both a series of didactical innovations as well as a multinational program structure ready to be scaled up to the rest of the European Higher Education Area. The program is designed to be flexibly implemented within a broad range of university partners covering core Physics and other areas, to support the transformation cross universities of all levels of QT-specialism. This will involve upgrading existing QT Master programs, supporting the development of entirely new programs, and offering a bridging program to transform non-specialist degrees to specialised ones which to align to the needs of the QT workforce. The four core elements of the project are i) the production of a comprehensive ecosystem of didactically innovative short modules ii) the augmentation of existing courses both to increase the focus, quality and remote accessibility iii) the operation of ongoing networks of students, university staff, and industry partners, facilitating workshops, QT events, and curating a social element to the program, and finally iv) a comprehensive mobility program supporting student exchange as well as research and industry internships in a network of over 100 industrial partners. To ensure cohesion among the different educational initiatives, all efforts will be mapped to the Quantum Technology Competence Framework and aligned with the emerging specification of Qualification Profiles developed by the Quantum Flagship.

DReD@FIT 2019 - Doctoral Research Days at FIT

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 51/19/F8
Období
2019
Popis
Cílem studentské konference je prezentovat výsledky doktorandů z FIT. Jedná se o celofakultní akci. Účast doktorandů v prezenční formě studia bude povinná, pro ostatní dobrovolná. Konference bude probíhat v prostorách FIT, mimo doktorandy budou přizvání školitelé, členové ORP a další ak. pracovníci FIT a externí spolupracovníci. Doktorandi budou prezentovat dílčí výsledky práce na tématu své dizertační práce, prezentace budou probíhat v angličtině s důrazem na zpětnou vazbu pro studenty. Konference bude rozdělena do celkem 2 dnů, aby bylo možno zajistit co největší účast ak. pracovníků FIT. Princip konference je inspirován úspěšnou konferencí SVK "Doktorandské dny" konané na FJFI, a jejím cílem je poskytnout prostředek ke zvýšení kvality a úspěšnosti doktorského studia na FIT.

Elektronické zabezpečení zbraně

Program
TREND
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
FW10010142
Období
2024 - 2026
Popis
Hlavním cílem projektu je realizace funkčního vzorku krátké ruční palné zbraně s vestavěným elektronickým zámkem.

FAIR Data Entry Tool

Program
Projekty podpořené z ČR (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Období
2022
Popis
FAIR Data Entry Tool is a complete software solution for capturing bioinformatic data described by a given ontology.

Formalizace kombinatoriky na slovech

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA20-20621S
Období
2020 - 2023
Popis
Kombinatorika na slovech je oblast diskrétní matematiky, která jako jiné kombinatorické obory přirozeně tíhne k technickým a pracným důkazům, často obsahujícím opakování podobných úvah a rozsáhlé rozbory případů. Jako taková je vhodná k počítačově ověřitelné formalizaci, o kterou se však dosud nikdo vážněji nepokusil. Naším úmyslem je formalizovat základní teorii konečných slov v dokazovacím asistentu Isabelle/HOL a poté se zaměřit na rozsáhlý projekt klasifikace binárních ekvivalenčních slov, který svou komplexností již naráží na meze běžné lidské kontroly. Projekt jednak nepochybným způsobem zpřístupní existující výsledky, jednak bude ohledávat jejich hranice a testovat schonost automatických dokazovacích nástrojů nalézat v této oblasti nová fakta, nebo alespoň urychlit lidský výzkum.

Fostering Sustainable, Balanced, Equitable, Place-based and Inclusive Development of Rural-Urban Communities' Using Specific Spatial Enhanced Attractiveness Mapping ToolBox

Program
Horizon Europe
Poskytovatel
Evropská komise
Období
2024 - 2026
Popis
PoliRuralPlus

Informační příprava uživatelů ČVUT

Program
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
1950/E
Období
2001
Popis
FR 1950

Inteligentní algoritmy pro zobecněné varianty multi-agetního hledání cest

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA19-17966S
Období
2019 - 2021
Popis
V multi-agentním hledání cest (MAPF) je úkolem najít vzájemně nekolidující cesty v grafu pro skupinu rozlišitelných agentů. Problém MAPF představuje důležitou teoretickou výzvu a zároveň má mnoho praktických aplikací. Významného pokroku bylo v poslední době dosaženo v řešících technikách jak pro optimální, tak pro neoptimální případ problému. Tento projekt odráží vzrůstající zájem výzkumné komunity o zobecnění problému MAPF. Náš výzkum je zaměřen na studium inteligentních řešících algoritmů v několika různorodých směrech zobecňování problému MAPF, které jsou unikátní pro tento projekt. Jsou studována zobecnění v logickém vyjádření úlohy MAPF se zaměřením na složité lokální a globální podmínky založené na SAT-modulovaných teoriích (SMT). V rámci úlohy MAPF s protivníkem, kdy více týmů agentů soupeří v dosažení svých cílů, se projekt zabývá kombinací teorie her se strojovým učením. Užitečná zobecnění souvisejí také s algoritmy pro MAPF s polynomiálním časem, kde studujeme rozšíření z neorientovaných na orientované grafy.

logicMOVE: Logické uvažování v plánování pohybu pro mnoho robotických agentů

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA22-31346S
Období
2022 - 2024
Popis
Plánování pohybu mnoha robotických agentů (MR-MoP) je úloha, kdy je potřeba najít posloupnosti jedno-duchých pohybů pro jednotlivé robotické agenty tak, aby každý z nich splnil svůj dílčí úkol a zároveň mezi agenty nedocházelo ke kolizím. Důležitou charakteristikou úlohy je velký počet relativně jednoduchých pohyblivých robotických agentů, kteří mohou vzájemně různým způsobem fyzicky interagovat. Úloha vy-chází ze známého multi-agentního hledání cest (MAPF), ale klade větší důraz na reálné vlastnosti prostředí, ve kterém robotičtí agenti působí, tedy přímo předpokládá spojitost prostoru a času. Zohledňování spojitosti prostředí přímo v abstraktních modelech může vést k vytváření přesnějších a efektivnějších plánů. Projekt předpokládá algoritmicky přispívat na všech důležitých vrstvách abstrakce vytváření pohybových plánů pro multi-agentní systém, tedy od úrovně (diskrétního) klasického plánování, skrz (spojité) plánování pohybu, po vykonávání plánů s fyzickými roboty. Nové algoritmy budou vycházet z principů logického uvažování, zejména se budou opírat líné kompilační přístupy.

Lokální-globalní problémy nad číselnými tělesy

Program
POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GN22-11563O
Období
2022 - 2025
Popis
Cílem tohoto projektu je studovat číselná tělesa vyšších stupňů a použít lokální-globální princip k odvození jejich struktury. Zaměříme se na složená tělesa, pro něž můžeme rozšířit částečné informace z jejich podtěles na celé těleso. Pro ně budeme zkoumat jejich aditivně nerozložitelné prvky a odvozovat asymptotické vzorce pro počet prvků malých norem. Navíc plánujeme odhadovat jejich Pythagorovo číslo a počet proměnných jejich univerzálních kvadratických forem. To bylo studováno mnoha velkými matematiky jako Lagrangem nebo Siegelem, ale stále tomu plně nerozumíme. Metodologie je založená například na Hasseho principu pro normy nebo na reprezentaci kvadratických forem. Navíc, uvažujeme-li systém lineárních polynomů v jedné proměnné, budeme usilovat o nalezení asymptotického vzorce pro počet celých čísel do nějaké hranice, pro která jsou hodnoty těchto polynomů prvočísla s daným předepsaným primitivním kořenem. K tomu chceme využít nilpotentní kruhovou metodu vyvinutou Greenem, Taem a Zieglerem.

Meeting on Languages

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 36/12/F8
Období
2012
Popis
Cílem této studentské konference Meeting on Languages (MELA) je umožnit interakci studentů a doktorandů dvou výzkumných skupin existujících na dvou fakultách ČVUT: skupiny Stringology na FIT a TIGR (Theoretical Informatics GRoup) na FJFI. Obě skupiny se zabývají slovy, jazyky (tedy řetězci a množinami řetězců znaků z konečné abecedy) a automaty a slova, jazyky, automaty a jejich různé aplikace budou hlavním tématem konference. Obě výzkumné skupiny se již setkali na mikrokonferenci AAMP VIII - Words, Numeration and Automata z r. 2011. Konferencí MELA bychom chtěli na tuto úspěšnou akci navázat a rozšířit přehled studentů o další témata z oboru teorie jazyků a automatů řešená na různých pracovištích v ČR a na Slovensku, protože k účasti jsou zváni i doktorandi mimo ČVUT. Na konferenci kromě cca 25 studentů, doktorandů a zaměstnanců z fakult FIT a FJFI počítáme s přítomností dalších 10-15 účastníků, jejichž vědecká práce úzce souvisí s tématem setkání MELA, a to z univerzit v Brně, Ostrav

Meeting on Languages

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 31/14/F4
Období
2014
Popis
Konference navazuje na předchozí podobné akce - konference Strings Meet Words (2013), Meeting on Languages (2012) a AAMP VIII - Words, Numeration and Automata (2011). Cílem konference je umožnit setkání všech studentů a doktorandů zapojených do výzkumných aktivit skupiny TIGR (Theoretical Informatics GRoup) ze dvou fakult ČVUT - FIT a FJFI. Hlavní témata konference budou zcela pochopitelně pokrývat výzkum skupiny TIGR - budou jimi slova, jazyky a automaty a jejich aplikace. Kromě zhruba 25 studentů a zaměstnanců ČVUT počítáme jako v minulých ročnících s účastí dalších cca 10 odborníků a studentů z pracovišť v ČR a na Slovensku s podobnými vědeckými zájmy. To by mělo sloužit nejen k rozšíření pohledu účastníků na oblast jejich výzkumu, ale také k navázání případných nových vědeckých spoluprací.

Mobility ČVUT MSCA-F-CZ-I

Program
Operační program Jan Amos Komenský
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, CZ.02.01.01/00/22_010/0003405
Období
2023 - 2025
Popis
V souladu s výzvou projekt umožní mezinárodní mobilitu výzkumným pracovníkům, kterým byl v minulých letech schválen projekt z akce Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships programů Horizont 2020 (výzva H2020–MSCA-IF–2020) a Horizont Evropa, ovšem z důvodů nedostatku financí byl zařazen do kategorie "no-money" projektů. Projekt bude realizován pracovními pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v ČR. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi a rozvoje komunikace a spolupráce.

Moderní algoritmy a techniky znalostního inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS20/213/OHK3/3T/18
Období
2020 - 2022
Popis
Projekt se v širším smyslu zaměřuje na výzkum v oblasti moderních algoritmů a technik ve znalostním inženýrství. Jedná se o perspektivní a neustále se rozšiřující oblast jak z hlediska teoretického výzkumu, tak z hlediska potenciálu pro praktické aplikace. Ústředním zájmem projektu budou konkrétně metody ve zpracování dat, vytěžování informačně obsažných údajů z dat a automatické hledání vysvětlení pro jevy, které se v datech vyskytují. Palčivým problémem současné umělé inteligence zaměřené na zpracování znalostí je omezená schopnost či neschopnost podat vysvětlení vedoucí k určitému rozhodnutí a rozhodnutí tak často nelze formálně podpořit a obhájit. Celým projektem naskrz všechna dílčí témata tedy bude tato otázka reflektována. Jedná se o doktorský projekt zastřešující pestré výzkumné zájmy členů doktorandů, avšak poskytující obecnou nosnou otázku, která se prolíná napříč dílčími tématy. Projekt speciálně hodlá teoreticky i aplikovaně rozvíjet algoritmy a techniky v neuronových sítích, evolučních algoritmech, zpracování obrazu a textu a zpracování pohybové informace. Projekt bezprostředně navazuje na končící projekt SGS z oblasti zpracování dat.

Nové výzvy pro spektrální teorii: geometrie, pokročilé materiály a komplexní pole

Program
Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GX20-17749X
Období
2020 - 2024
Popis
The ultimate goal of the project is to develop unconventional tools in spectral theory in order to tackle various newly born, or more classical but recently revived, open problems in mathematics and physics. Among the variety of problems, I intend to particularly consider hot open questions in: spectral geometry of optimal shapes and eigenfunction properties; mathematical models of modern nanostructures, graphene and metamaterials; new concepts in quantum mechanics with non-self-adjoint operators, Schrödinger and Dirac operators with complex potentials, damped wave systems, non-standard stochastic processes and asymptotic distribution of eigenvalues of structured matrices. These apparently unrelated problems are in fact interlinked and a cross-fertilisation of ideas and techniques will constitute an important part of the project. As examples of the synergy, I propose to develop the method of multipliers to become a standard tool in spectral theory of differential operators with complex coefficients and explain the cloaking effect in metamaterials by operator-theoretic methods.

Objevování znalostí v datech o aktivitách člověka založené na fúzi

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA18-18080S
Období
2018 - 2021
Popis
One of the key tasks faced by the rapidly developing area of knowledge discovery in multimedia data, especially from video data, is detecting various human activities. The project will have two objectives, both belonging to basic research: On the one hand, it will contribute to further development of methods for the discovery of different kinds of knowledge in video data recording human activities, such as knowledge concerning shape, motion, color, background, scene, person-object interactions, or thermal infrared images making use of the available experimental environment at the Image Processing Laboratory at FIT CTU. On the other hand, it will perform research into different ways of fusion of multiple classification or regression models in such knowledge discovery tasks. In connection with that objective, the project will rely on the previous experience of its team members from research into combining classifiers and aggregating regression models.

Paradoxně pohyblivé realizace grafů

Program
"LA granty"
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GF22-04381L
Období
2022 - 2025
Popis
Realizace vrcholů grafu v rovině nebo jiném prostoru se nazývá tuhá, pokud existuje pouze konečně mnoho jiných realizací daného grafu se stejnými délkami hran (až na shodná zobrazení). Pokud naopak můžeme realizaci spojitě deformovat při zachování délek hran, nazýváme ji pohyblivou. Jelikož tuhost je generická vlastnost, má smysl nazvat samotný graf tuhý, pokud je jeho libovolná generická realizace tuhá. Nicméně, i tuhý graf může mít pohyblivé, negenerické, realizace. Tyto paradoxní situace jsou předmětem tohoto projektu. S využitím algebraické geometrie bylo nedávno ukázáno, že graf má paradoxní pohyblivou realizaci v rovině, pokud pro něj existuje jisté hranové obarvení. Cílem tohoto projektu je zkombinovat teorii grafů a kombinatoriku se sofistikovanějšími nástroji algebraické geometrie ke zkoumání paradoxní pohyblivosti v širším smyslu. Zajímají nás symetricky pohyblivé realizace, různá zobecnění konceptu tuhosti nebo realizace na algebraických plochách, třídy grafů relevantní pro aplikace do senzorových sítí či již zmíněná hranová obarvení.

Participation of CTU students and staff at quantum computing hackathon by IBM Quantum Hub at National Taiwan University

Program
Projekty podpořené ze zahraničí (pracovní kód k dodatečnému upřesnění)
Poskytovatel
Jiný zahraniční poskytovatel
Kód
N62909-23-1-2077
Období
2023
Popis
The IBM Quantum Hub at the National Taiwan University (NTU) is holding a Qiskit Hackathon during 8—10 August 2023. Participation at the NTU Qiskit Hackathon is expected to be a valuable contribution to the long-term cooperation between CTU and NTU, as well as to the overall strategic plans of CTU on the field of quantum technologies. NTU is covering local expenses for six students and a mentor from CTU Students have been selected from among masters and PhD students from two faculties of the Czech Technical universities, the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering and the Faculty of Information Technologies. Selected students have significant experience in quantum computing and Qiskit and reflect the commitment to supporting diversity, equity, and inclusion.

PhD workshop "Buď embeded FIT!"

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 63/23/F8
Období
2023
Popis
PhD studenti katedry číslicového návrhu FITu za podpory svých školitelů se rozhodli uspořádat pracovní setkání - workshop s tématikou vztahující se k současným výzkumným i aplikačním výzvám, které podporují masivní rozvoj nových technologií a spolu s tím i možnost využití čím dál složitějších a chytřejších algoritmů. Tématika vestavných systémů v sobě zahrnuje mnoho výzkumných výzev v oblasti computer science: kritické aplikace (v dopravě i ve vesmíru), umělou inteligenci např. pro ovládání robotů, návrhy nových architektur odolných proti útokům a/i poruchám, real-time komunikaci na velké vzdálenosti, sběr dat z chytrých nízkopříkonových senzorových systémů, aj. Jinými slovy současný svět informatiky je propojený a cílem naší nové akce je propojit i studenty a jejich aktivity tak, aby jejich prezentace dílčích výsledků nebo zdánlivě slepých cest cílila ke vzájemné spolupráci a lepším týmovým a hlavně disertabilním výstupům. Chceme navázat na dříve pořádanou doktorskou konferenci na FITu, která ovšem byla povinná a nebyla výjezdní (a byla také podporovaná interním grantem SVK). Chceme podpořit nejen spolupráci na bázi poslechu přednášek, ale hlavně podpořit kuloární diskuse a hledání společných a vzájemně využitelných výzkumných témat. Organizátoři jsou zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně PhD studenti, kteří budou předsedat jednotlivým sekcím a vyzkouší si tak prakticky roli "session chairs" na klasických konferencích. Bude připraven elektronický sborník abstraktů a soubor podkladů pro prezentace. Účast studentů magisterského, případně bakalářského studia, kteří uvažují o doktorském studiu je vítána. Hlavní náplní workshopu budou ústní prezentace a zároveň poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o nejnovějších (třeba i rozpracovaných) výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu a aplikaci vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifi

PhD workshop "Buď embeded FIT!"

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 69/24/F8
Období
2024
Popis
Doktorští studenti katedry číslicového návrhu FITu za podpory svých školitelů se rozhodli uspořádat pracovní setkání - workshop s tématikou vztahující se k současným výzkumným i aplikačním výzvám, které podporují masivní rozvoj nových technologií a spolu s tím i možnost využití čím dál složitějších a chytřejších algoritmů. Tématika vestavných systémů v sobě zahrnuje mnoho výzkumných výzev v oblasti computer science: kritické aplikace (v dopravě i ve vesmíru), umělou inteligenci např. pro ovládání robotů, návrhy nových architektur odolných proti útokům a/i poruchám, real-time komunikaci na velké vzdálenosti, sběr dat z chytrých nízkopříkonových senzorových systémů, aj. Jinými slovy současný svět informatiky je propojený a cílem této akce je propojit i studenty a jejich aktivity tak, aby jejich prezentace dílčích výsledků nebo zdánlivě slepých cest cílila ke vzájemné spolupráci a lepším týmovým a hlavně disertabilním výstupům. Touto konferencí chceme navázat na minulý ročník (2023) a také dříve pořádanou doktorskou konferenci na FITu, která ovšem byla povinná a nebyla výjezdní (a byla také podporovaná interním grantem SVK). Chceme podpořit nejen spolupráci na bázi poslechu přednášek, ale hlavně podpořit kuloární diskuse a hledání společných a vzájemně využitelných výzkumných témat. Organizátoři konference jsou zejména členové výzkumné skupiny "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/), a to hlavně PhD studenti, kteří budou zaštiťovat akci, případně předsedat jednotlivým sekcím a vyzkouší si tak prakticky roli "session chairs" na klasických konferencích. Bude připraven elektronický sborník abstraktů a soubor podkladů pro prezentace. Účast studentů magisterského, případně bakalářského studia, kteří uvažují o doktorském studiu je velmi vítána. Hlavní náplní workshopu budou ústní prezentace a zároveň poskytnutí velkého prostoru pro diskuse o nejnovějších (třeba i rozpracovaných) výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, kt

POSTER 2018

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 19/18/F3
Období
2018
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2018 je dvaadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2020

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 21/20/F3
Období
2020
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2020 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2021

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 23/21/F3
Období
2021
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2021 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2022

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 26/22/F3
Období
2022
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2022 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2023

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 26/23/F3
Období
2023
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2023 je pětadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2024

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 28/24/F3
Období
2024
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2024 je šestadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference https://poster.fel.cvut.cz/poster2024/.

Projekt ČVUT ESF II.

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243
Období
2019 - 2022
Popis
Celoškolský projekt, do kterého je zapojeno 6 součástí, bude ČVUT realizovat s cílem takového zajištění podpory vysoké školy, díky které bude dosaženo: zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zavádění praxí do studijních programů, podpora distančního vzdělávání, podpora nových metod výuky, rozvoje mezinárodní spolupráce a rovněž internacionalizace vysokoškolského prostředí. Mezi zapojené součásti ČVUT patří: FEL, FJFI, FD, FBMI, FIT, MÚVS. V projektu bude realizováno 5 aktivit, v rámci kterých bude realizováno cca 40 dílčích podaktivit. Tyto jsou v souladu se Strategií ČVUT a Dlouhodobým záměrem ČVUT pro roky 2016 - 2020.

Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 01/13/F1
Období
2013
Popis
Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti spojující numerickou matematiku, matematickou analýzu, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů. Tímto se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol, což podpoří širší výměnu zkušeností. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT. Dalšípodmínkou je odevzdání práce v písemné formě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty stavební do 23. října 2013. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím potom v rámci konference u

Rozpoznatelnost a spektra minimálních Cantorových systémů

Program
Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
8J18FR048
Období
2018 - 2019
Popis
Projekt se skládá ze dvou částí. První část se věnuje studiu spekter minimálních Cantorových systémů. Přesněji se zaobírá získání nových příkladů minimálních Cantorových systémů, které mají předepsanou grupu spojitých vlastních čísel v rámci jedné třídy vzhledem k silné orbitové ekvivalenci. Tyto příklady budou získávány pomocí algoritmů řetězových zlomků. Druhá část projektu se zaobírá studiem S-adických systémů, které reprezentují jiný pohled na algoritmy řetězových zlomků. Klíčová pojem, který spojuje obě části, je rozpoznatelnost.

Software pro video analýzu chování zákazníků před vstupem do retailové pobočky

Program
Operační program Praha - pól růstu ČR
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, 0000605
Období
2021
Popis
Předmětem inovačního voucheru pro společnost NetRex s.r.o. je implementace softwarové aplikace, jejímž cílem je analýza chování osob před výlohou prodejny za pomocí aplikace algoritmů umělé inteligence. Výstupem aplikace by měli být agregované informace o aktivitě osob, které se před výlohou objeví, včetně odhadu jejich biometrických údajů (pohlaví, věk, rasa atd.). To vše v souladu s požadavky GDPR.

Software pro vyhodnocování věku podle pánve v retrospektivní antropologii, archeologii a forenzních vědách

Program
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TL03000646
Období
2020 - 2022
Popis
Cílem projektu je zvýšení úspěšnosti a spolehlivosti metod a snížení subjektivity při vyhodnocování věku kosterních pozůstatků dospělých jedinců v antropologických a forenzních vědách. Jde o propojení několika oblastí vědy, počínaje antropologií a získáváním 3D dat povrchovými skenery, přes jejich zpracování sofistikovanými statistickými přístupy, až k matematické informatice. Hlavním výstupem je uživatelsky přívětivý software pro automatické vyhodnocení věku založený na kvantifikaci změn povrchu kloubních ploch. Výstupy jsou cíleny na organizace či jednotlivce, kteří se vyhodnocováním věku pozůstatků rutině zabývají, ale i pro uživatele bez hlubších antropologických znalostí. Existence softwaru ulehčí a zefektivní práci, a hlavně přinese objektivnější, přesnější a spolehlivější výsledky.

Spektrální analýza operátorů a její aplikace v kvantové mechanice

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA13-11058S
Období
2013 - 2015
Popis
Cílem projektu je aplikace metod funkcionální analýzy a především spektrální analýzy operátorů ve třech oblastech matematické fyziky. Za prvé, máme v úmyslu analyzovat stabilitu periodicky časově závislých kvantových hamiltoniánů, jejichž neporušené spektrální mezery jsou konstantní nebo konvergují k nule. Mezi studované systémy mohou také patřit kvantové modely s časově závislými toky Aharonova Bohma. Za druhé, zamýšlíme analyzovat asymptotické chování vlastních čísel a vektorů Jacobiho maticových operátorů v oblasti velkých vlastních hodnot. Za třetí, chceme se věnovat Blochově analýze periodických magnetických Schrödingerových operátorů na Lobačevského rovině v případech, kdy akce grupy symetrie není ko-kompaktní. Zajímavý je i případ, kdy tato akce je kompaktní, ale ne volná. Dále chceme studovat některé vlastnosti kvantových modelů s elektromagnetickými poli a s více atomy či ionty vázanými v geometrických strukturách jako jsou tenké planární vrstvy.

Strings meet Words

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 45/13/F8
Období
2013
Popis
Cílem konference je umožnit setkání studentů a doktorandů, kteří se věnují slovům, jazykům a automatům a aplikacím této tématiky. Konference má dále navázat na předešlá setkání dvou výzkumných skupin, které se této tématice věnují: skupiny Prague Stringology Club na FIT a Theoretical Informatics GRoup (TIGR) na FJFI. Skupiny se na konferenci potkaly již dvakrát: v roce 2012 na konferenci Meeting on Languages (MELA) a v roce 2011 na konferenci AAMP VIII - Words, Numeration and Automata. Kromě cca 25 studentů, doktorandů a zaměstnanců z fakult FIT a FJFI plánujeme na konferenci pozvat i odborníky a studenty z jiných pracovišt nejen v ČR a rozšířit tak přehled účastníků a umožnit navázat nové spolupráce.

Struktura volných Banachových prostorů a jejich druhých duálů

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA22-32829S
Období
2022 - 2024
Popis
Volné Banachovy prostory hrají velmi důležitou roli při studiu nelineární geometrie Banachových prostorů i v oblastech s tzv. přepravními problémy. To je přivádí na výsluní moderní funkcionální analýzy a odborný zájem o ně dále roste. Volný Banachův prostor nad metrickým prostorem M je dán tím, že M je do něj isometricky vnořen a že každou lipschitzovskou funkci z M do Banachova prostoru lze jednoznačně rozšířit na spojitý lineární operátor na celém volném prostoru. To umožňuje linearizaci nelineárních problémů ovšem za cenu komplikované lineární struktury, jejíž bližší zkoumání je cílem našeho projektu. Volný prostor leží v duálu prostoru lipschitzovských funkcí a tvoří jeho preduál. Proto je třeba pro porozumění volným prostorům analyzovat všechny tři tyto prostory. Hodláme studovat reprezentace funkcionálů na prostorech lipschitzovských funkcí a topologické aspekty izomorfních volných prostorů. To by mohlo přispět k řešení některých známých otevřených problémů v oboru, jako je komplementovanost v biduálu, jednoznačnost preduálu nebo existence izomorfismů určitých volných prostorů.

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 01/20/F1
Období
2020
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Stavební fakultě ČVUT nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tyto soutěže byly pořádány každoročně a letošní ročník bude již 13. v pořadí. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce elektronicky v pdf formátu organizačnímu výboru konference a jeden exemplář své soutěžní práce v písemné formě v kroužkové vazbě dodají do dne konání konference do místnosti konání konference. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny. Časový harmonogram organizace konference a Rektorysovy soutěže: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci: Účastníci Rektorysovy soutěže zašlou abstrakt své práce a celou práci v pdf formátu a účastníci nesoutěžní části zašlou abstrakt své práce v pdf formátu organizačnímu výboru na emailovou adresu stanislav.olivik@cvut.cz do 18. 10. 2020. Ostatní účastníci z ČVUT se mohou registrovat na uvedenou emailovou adresu do začátku konference 6. 11. 2020. 3. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce podle témat přihlášených prací a zvolí odbornou porot

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 01/21/F1
Období
2021
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Fakultě stavební ČVUT v Praze nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Tyto soutěže byly pořádány každoročně a letošní ročník bude již 14. v pořadí. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce a abstrakty prací elektronicky v pdf formátu organizačnímu výboru konference. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny. Časový harmonogram organizace konference a Rektorysovy soutěže: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci: Přihlašovací portál na webové stránce konference. Účastníci Rektorysovy soutěže zašlou abstrakt své práce a celou práci v pdf formátu a účastníci nesoutěžní části zašlou abstrakt své práce v pdf formátu organizačnímu výboru na emailovou adresu stanislav.olivik@cvut.cz do 17. 10. 2021. Ostatní účastníci z ČVUT se mohou také registrovat na uvedenou emailovou adresu nebo na webové stránce konference do začátku konference 5. 11. 2021. 3. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce podle témat přihlášených prací a zvolí odbornou porotu pro konfe

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 01/14/F1
Období
2014
Popis
Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti spojující numerickou matematiku, matematickou analýzu, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů. Tímto se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol. Tím se podpoří širší výměna zkušeností. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT. Další podmínkou je odevzdání práce v písemné formě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty stavební do 3. listopadu 2014. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím potom v rámci konference udělí ocenění autorům nejlepších prací. Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Stavební fakultě ČVUT nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tyto soutěže byly pořádány každoročně přibližně ve stejné době, jako je plánovaná konference. Časový harmonogram organizace konference a soutěže je následující: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci formou odeslání abstraktu příspěvku v předepsaném formátu organizačnímu výboru konference do 3. listopadu 2014. 3. Odevzdání písemných vyhotovení prací do Rektorysovy soutěže do 3. listopadu 2014. 4. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce a odbornou porotu pro stanovení pořadí soutěžících. 5. Práce oponentů a odborné poroty, přečtení a hodnocení soutěžních prací od 3. listopadu do 27. listopadu 2014. 6. Příprava a tisk sborníku abstraktů, 3. listopadu až 27. listopadu 201

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 32/15/F4
Období
2015
Popis
Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti spojující numerickou matematiku, matematickou analýzu, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů. Tímto se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol. Tím se podpoří širší výměna zkušeností. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT. Další podmínkou je odevzdání práce v písemné formě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské do 2. listopadu 2015. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím potom v rámci konference udělí ocenění autorům nejlepších prací. Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Stavební fakultě ČVUT nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tyto soutěže byly pořádány každoročně přibližně ve stejné době, jako je plánovaná konference. Časový harmonogram organizace konference a soutěže je následující: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci formou odeslání abstraktu příspěvku v předepsaném formátu organizačnímu výboru konference do 2. listopadu 2015. 3. Odevzdání písemných vyhotovení prací do Rektorysovy soutěže do 2. listopadu 2015. 4. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce a odbornou porotu pro stanovení pořadí soutěžících. 5. Práce oponentů a odborné poroty, přečtení a hodnocení soutěžních prací od 2. listopadu do 26. listopadu 2015. 6. Příprava a tisk sborníku abstraktů, 2. listopa

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 01/16/F1
Období
2016
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Stavební fakultě ČVUT nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tyto soutěže byly pořádány každoročně přibližně ve stejné době, jako je plánovaná konference. Tématika, cíle: Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních student, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT, kteří odevzdají práce v písemné formě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty stavební do 3.listopadu 2016. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům nejlepších prací. Časový harmonogram organizace konference a soutěže: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci formou odeslání abstraktu příspěvku v předepsaném formátu organizačnímu výboru konference do 3.11.2016. 3. Odevzdání písemných vyhotovení prací do Rektorysovy soutěže do 3.11.2016. 4. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce a odbornou porotu pro stanovení pořadí soutěžících. 5. Práce oponentů a odborné poroty, přečtení a hodnocení soutěžních prací v období 3.-28.11.2016. 6. Příprava a tisk sborníku abstrakt v období 3.-28.11.2016. 7. Konání konference 3.12. 2016 na Fakultě stavební ČVUT. Podle předchozích ročníků předpokládáme,

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 01/17/F1
Období
2017
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Stavební fakultě ČVUT nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tyto soutěže byly pořádány každoročně přibližně ve stejné době, jako je plánovaná konference. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT, kteří odevzdají práce v písemné formě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty stavební do 3.listopadu 2017. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům nejlepších prací. Časový harmonogram organizace konference a soutěže: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci formou odeslání abstraktu příspěvku v předepsaném formátu organizačnímu výboru konference do 3.listopadu 2017. 3. Odevzdání písemných vyhotovení prací do Rektorysovy soutěže do 3.listopadu 2017. 4. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce a odbornou porotu pro stanovení pořadí soutěžících. 5. Práce oponentů a odborné poroty, přečtení a hodnocení soutěžních prací v období 3.-24.11.2017. 6. Příprava a tisk sborníku abstrakt v období 3.-24.11.2017. 7. Konání konference 1.12. 2017 na Fakultě stavební ČVUT. Podle předchozích ročníků předpokládáme, že se soutěže

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 01/18/F1
Období
2018
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Stavební fakultě ČVUT nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tyto soutěže byly pořádány každoročně přibližně ve stejné době, jako je plánovaná konference. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce elektronicky v předepsaném formátu organizačnímu výboru konference a odevzdají soutěžní práce v písemné formě v kroužkové vazbě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny. Časový harmonogram organizace konference a Rektorysovy soutěže: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci a do soutěže formou odeslání abstraktu příspěvku v pdf formátu organizačnímu výboru konference do 4. listopadu 2018. 3. Poslání soutěžních prací do Rektorysovy soutěže v pdf formátu organizačnímu výboru konference a odevzdání písemných prací do Rektorysovy soutěže v kroužkové vazbě nejméně tři týdny před konáním konference. 4. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce podle témat přihlášených prací a zvolí o

Studentská vědecká konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 01/23/F1
Období
2023
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Fakultě stavební ČVUT v Praze nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Tyto soutěže byly pořádány každoročně a letošní ročník bude již 16. v pořadí. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce a abstrakty prací elektronicky v pdf formátu organizačnímu výboru konference tím, že je uloží v přihlašovacím portálu na webové stránce konference. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny.

Studentská vědecká konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 01/24/F1
Období
2024
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Fakultě stavební ČVUT v Praze nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Tyto soutěže byly pořádány každoročně a letošní ročník bude již 17. v pořadí. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce a abstrakty prací elektronicky v pdf formátu organizačnímu výboru konference tím, že je uloží v přihlašovacím portálu na webové stránce konference. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny.

Studentská vědecká konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 01/22/F1
Období
2022
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Fakultě stavební ČVUT v Praze nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Tyto soutěže byly pořádány každoročně a letošní ročník bude již 15. v pořadí. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce a abstrakty prací elektronicky v pdf formátu organizačnímu výboru konference tím, že je uloží v přihlašovacím portálu na webové stránce konference. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny. Časový harmonogram organizace konference a Rektorysovy soutěže: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci: Přihlašovací portál na webové stránce konference. Účastníci Rektorysovy soutěže zašlou abstrakt své práce v pdf formátu a celou práci v pdf formátu a účastníci nesoutěžní části abstrakt své práce v pdf formátu organizačnímu výboru prostřednictvím přihlašovacího portálu do 16. 10. 2022. Ostatní účastníci z ČVUT se mohou také registrovat v přihlašovacím portálu na webové stránce konference do začátku konference 4. 11. 2022. 3. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce

Studentská vědecká konference Aplikovaná matematika - Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Kód
SVK 02/12/F1
Období
2012
Popis
Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti spojující numerickou matematiku, matematickou analýzu, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů. Tímto se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol. Tím se podpoří širší výměna zkušeností. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT. Další podmínkou je odevzdání práce v písemné formě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty stavební do 23. října 2012. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím potom v rámci konfer

Systém pro detekci defektů materiálů

Program
Projekty MPO nezahrnuté do CEP
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kód
0010430
Období
2017
Popis
Předmětem služby inovačního voucheru pro společnost HS Project, spol. s r.o., je optimalizace kontrolních procesů, vývoj a výzkum dílčích prvků softwaru a hardwaru pro automatizovanou vizuální kontrolu defektů izolačních desek na výrobní lince.

Systém pro podporu agilního přístupu k zákazníkům prostřednictvím centralizace mediálního plánování

Program
Operační program Praha - pól růstu ČR
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, ABC-789
Období
2021
Popis
Budeme se podílet na přípravě, návrhu a řešení Systému pro podporu agilního přístupu k zákazníkům prostřednictvím centralizace mediálního plánování, pro firmu MARKETUP

Vybraná témata nelineární funkcionální analýzy a teorie aproximací

Program
Juniorské granty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GJ18-00960Y
Období
2018 - 2021
Popis
Nelineární funkcionální analýza se zabývá problémy, které se týkají zobrazení s různou mírou regularity mezi Banachovými prostory a jejich podmnožinami. Speciálně, studuje charakterizaci Banachových prostorů podle jejich metrické struktury a stabilitu jejich vlastností při nelineárních homeomorfismech a vnořeních. Jedním z velmi důležitých nástrojů jsou takzvané Lipschitz-free Banachovy prostory, preduály prostorů Lipschitzovských funkcí, které umožňují abstraktní linearizaci Lipschitzovských zobrazení mezi metrickými prostory. V našem výzkumu plánujeme studovat některé otevřené otázky ohledně struktury (univerzalita, vnoření, slabá sekvenciální úplnost, komplementovatelnost) a aproximačních vlastností Lipschitz-free prostorů. Dále se plánujeme zabývat otázkou, zda lze Sobolevův homeomorfismus aproximovat difeomorfismy či po částech lineárními homeomorfismy, což je problém velkého významu v teorii nelineární elasticity, PDR a variačního počtu.

Vytvoření bezpečného systému pro dopravu

Program
Projekty MPO nezahrnuté do CEP
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kód
0010967
Období
2017
Popis
Cílem projektu je návrh a realizace prototypu bezpečného systému pro dopravu, zamřeného na detekci bezpečného rozestupu mezi vozidly.

Využití technologie Vehicle to Grid pro poskytování energetické flexibility

Program
Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TS01020030
Období
2024 - 2027
Popis
S: Cílem projektu je přinést možnost technického i ekonomického řešení pro poskytování energetické flexibility skrze systém propojení elektromobilu s elektrizační soustavou – Vehicle to Grid (V2G). M: Výzkum bude vycházet z reálných dat používání nabíjecích stanic a vytíženosti distribuční soustavy. Výstupem bude prakticky ověřené technologie pro úspěšné komerční uplatnění V2G. A: Cíle byly stanoveny na základě současného stavu a zkušeností obou uchazečů s projekty VaVaI i komerční aplikací nových technologií. R: Výzkum rozšíří současné projekty, využitím metod strojového učení zpřesní predikce a převede je do praxe. Vychází z potřeby trhu i státu pro udržitelnost energetiky i rozvoje elektromobility. T: Projekt bude veden dle detailního harmonogramu a bude ukončen v roce 2025.

Vývoj komunikačního asistenta s využitím umělé inteligence a vytvořené znalostní báze v oblasti průmyslového vlastnictví

Program
Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TITDUPV027MT02
Období
2023
Popis
Projekt má přímou vazbu na cíle Inovační strategie České republiky 2019–2030 v oblasti ochrany duševního vlastnictví, a to zejména na cíle týkající se zvýšení povědomí o ochraně duševního vlastnictví a využívání patentových informací. Projekt podpoří informovanost veřejnosti o problematice duševního vlastnictví, usnadní přípravu přihlášek k předmětům průmyslové ochrany, využije dostupné patentové informace a umožní snížit nároky na kapacitu pracovní síly a poskytnout nepřetržitý servis interním a externím zákazníkům. Účelem je kvalitnější a efektivní výkon státní správy. Hlavními cíli projektu je vyvinout systém obsahující bázi znalostí zachycující obecné informace ke správnímu řízení.

Vývoj zařízení pro automatické vyhodnocení indikací defektů metody magnetické práškové a metody fluorescenční penetrační

Program
TREND
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
FW03010536
Období
2021 - 2023
Popis
Hlavním cílem projektu je automatické vyhodnocení indikací defektoskopických metod, založené na moderních principech vyhodnocování pomocí metod umělé inteligence, strojového učení a deep learningu. Jedná se o dvě metody automatického vyhodnocení indikací defektů - metody magnetické práškové (MPI) a metody fluorescenční penetrační (FPI). Výstupem projektu bude software pro automatické vyhodnocení indikací defektoskopických metod FPI a MPI a zařízení pro automatické nasnímání a detekci indikací v metodě FPI a MPI.

Zajištění základních dokumentografických bází pro technické obory

Program
Informační zdroje pro výzkum a vývoj
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
LI002016
Období
2000 - 2003
Popis
Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro využívání základních informačních zdrojů, kterými jsou dokumentografické databáze Compendex, Iconda, Inspec, Materials Science with Metadex a digitální knihovna IEEE Computer Society Digital Library a zajištění navazujících služeb pro pracovníky výzkumu a vývoje na českých technických univerzitách.