Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

23rd International Student Conference on Electrical Engineering

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 25/19/F3
Období
2019
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2019 je třiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference www.cvut.cz/poster

Algoritmy pro cirkulární morfismy a jejich pevné body

Program
Postdoktorandské granty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GP13-35273P
Období
2013 - 2015
Popis
Faktorová komplexita je jedna z nejzkoumanějších vlastností nekonečných slov. Známá metoda pro její výpočet se opírá o bilaterální řády bispeciálních faktorů. U pevných bodů cirkulárních morfismů lze pozorovat pravidelnost (v jistém smyslu) ve výskytech bispeciálních faktorů a jejich bilaterálních řádů. Tento projekt se zaměřuje na detailní prozkoumání této pravidelnosti a její využítí k návrhu obecného algoritmu pro efektivní výpočet faktorové komplexity pro pevné body cirkulárních morfismů. Faktorová komplexita a bispeciální řády jsou dále spjaty s dalšími vlastnostmi nekonečných slov a v druhé části projektu se na ně hodláme zaměřit. Cílem projektu je využít analýzu bispeciálních faktorů k odvození dalších vztahů a navržení algoritmů pro výpočet dalších vlastností jako je palindromický defekt a kritický exponent. Součástí projektu je implementace navržených algoritmů jako součást open-source matematického software Sage.

Analýza motivických klastrů z oblasti aktuálních kulturně-společenských témat a jejich aplikace na materiál uměleckých textů 19. a počátku 20. století

Program
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TL05000288
Období
2021 - 2023
Popis
Hlavním cílem projektu je vytvoření postupů pro analýzu tematických klastrů na materiálu uměleckého textu novočeské literatury a jejich následná aplikace na konkrétní digitalizovaně zpracované texty. Smyslem projektu je za využití softwarových nástrojů materiál uměleckého textu roztřídit podle stanovených kulturně-společenských kategorií, jež i dnes vnímáme jako společensky závažná a aktuální, do tematických hnízd, s nimiž bude moci uživatel pracovat, třídit je a kombinovat, což mu umožní nalezení nečekaných souvislostí v textech novočeského básnictví. Výstup výzkumu se následně promítne do prezentační aplikace, která bude zpřístupňovat takto zpracovaný materiál pomocí definovaných modulů podle cílového uživatele (čtenářská veřejnost; student středoškolák a vysokoškolák, resp. pedagog; badatel; vydavatel). Tato prezentační aplikace bude přístupná on-line a přinese nejvýznamnější knihy česky psané poezie 19. a počátku 20. století ve fulltextu s rozsáhlým rejstříkem nástrojů. Proponovaná aplikace má potenciál zásadním způsobem ovlivnit způsob výuky literatury, bude moderní didaktickou pomůckou a bude mít též dopad v oblasti výzkumu společenských věd.

Antivirálně účinné nanoterapeutikum

Program
ALFA: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
Kód
TA04010896
Období
2014 - 2017
Popis
Cílem projektu je vývoj antiviroticky účinného nanoterapeutika, jehož terapeutický efekt je nezávislý na třídě, typu a kmenu virového patogenu a jenž kombinuje terapeutický a preventivní účinek. Splněním cíle bude získána technologie, která umožní žadateli po skončení projektu preklinicky a následně klinicky testovat antivirální nanoterapeutika z dnešního pohledu futuristických vlastností (a možností) a nebo prostřednictvím specifického obchodního modelu svázaného s tímto projektem a řešením nabídnout třetím stranám disponujícím vlastními experimentálními viricidy licenci technologie. Třetí strany tak budou moci po provedení fází proof-of-concept a preklinickém testování na zvířecích modelech klinicky testovat vlastní antiviroticky účinné kandidáty léčiv při mimořádně zkrácené době vývoje. Licence technologie imobilizace viricidu a využití substrátu nanoterapeutika k imobilizaci viricidu budou poskytovány ve formě kitu volitelných součástí, jejichž významnou položkou bude prediktivní aplikace pro dávkování nanoterapeutika v celém procesu testování. Tato prediktivní aplikace je jedním z klíčových výstupů tohoto projektu.

Big Code: Škálovatelná analýza rozsáhlých bází programů

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
EF15_003/0000421, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000421
Období
2019 - 2022
Popis
V rámci projektu BigCode bude na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií (FIT) vytvořen Institut pro škálovatelnou analýzu kódu (ISCA), první výzkumné centrum v ČR zaměřené na analýzu rozsáhlých bází programových kódů na internetu, které představují obrovský znalostní potenciál, který ale neumíme zatím využít. Projekt BigCode si klade za cíl tuto bázi pomocí technik programovacích jazyků a statistického strojového učení zanalyzovat a umožnit porozumění získaným informacím. Požadované prostředky budou použity na vybudování hardwarové a softwarové infrastruktury centra a na mzdové prostředky pro mezinárodně uznávané výzkumné pracovníky. Výzkumná náplň projektu je v souladu s již existujícím výzkumem na FIT -- softwarové a znalostní inženýrství, vytěžování dat, paralelní výpočty. Díky mezinárodním kontaktům členů výzkumného týmu projektu BigCode centrum následně předpokládá získávání podpory od předních softwarových firem, jako jsou Google a Oracle.

Biomasa v trvale udržitelné krajině: platforma pro výuku fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině

Program
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TL05000150
Období
2021 - 2023
Popis
Cílem projektu je inovace výuky fotosyntézy na ZŠ a SŠ ve smyslu jejího významu pro tvorbu trvale udržitelné biomasy, chemismus vod a atmosféru v době globální klimatické změny. Prostředkem k dosažení tohoto cíle bude digitální platforma obsahující interaktivní učebnici k tématu fotosyntézy suchozemských a vodních rostlin využitelná pro 8. a 9. roč. ZŠ a a 1. a 2 roč.SŠ, v praxi ověřené a moderními výukovými metodami (challange based learning, project based learning, inquiry learning, place based education) zpracované návody na experimentální úlohy a metodiku pro učitele. Platfotma bude vyvíjena prostřednictvím výzkumného rámce tvořeného „Modelem didaktické rekonstrukce“, pedagogickou metodou využívanou pro inovace výuky v didaktice přírodovědných předmětů.

DReD@FIT 2019 - Doctoral Research Days at FIT

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 51/19/F8
Období
2019
Popis
Cílem studentské konference je prezentovat výsledky doktorandů z FIT. Jedná se o celofakultní akci. Účast doktorandů v prezenční formě studia bude povinná, pro ostatní dobrovolná. Konference bude probíhat v prostorách FIT, mimo doktorandy budou přizvání školitelé, členové ORP a další ak. pracovníci FIT a externí spolupracovníci. Doktorandi budou prezentovat dílčí výsledky práce na tématu své dizertační práce, prezentace budou probíhat v angličtině s důrazem na zpětnou vazbu pro studenty. Konference bude rozdělena do celkem 2 dnů, aby bylo možno zajistit co největší účast ak. pracovníků FIT. Princip konference je inspirován úspěšnou konferencí SVK "Doktorandské dny" konané na FJFI, a jejím cílem je poskytnout prostředek ke zvýšení kvality a úspěšnosti doktorského studia na FIT.

Formalizace kombinatoriky na slovech

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA20-20621S
Období
2020 - 2022
Popis
Kombinatorika na slovech je oblast diskrétní matematiky, která jako jiné kombinatorické obory přirozeně tíhne k technickým a pracným důkazům, často obsahujícím opakování podobných úvah a rozsáhlé rozbory případů. Jako taková je vhodná k počítačově ověřitelné formalizaci, o kterou se však dosud nikdo vážněji nepokusil. Naším úmyslem je formalizovat základní teorii konečných slov v dokazovacím asistentu Isabelle/HOL a poté se zaměřit na rozsáhlý projekt klasifikace binárních ekvivalenčních slov, který svou komplexností již naráží na meze běžné lidské kontroly. Projekt jednak nepochybným způsobem zpřístupní existující výsledky, jednak bude ohledávat jejich hranice a testovat schonost automatických dokazovacích nástrojů nalézat v této oblasti nová fakta, nebo alespoň urychlit lidský výzkum.

Informační příprava uživatelů ČVUT

Program
MŠMT - projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
1950/E
Období
2001
Popis
FR 1950

Informační systémy a jejich bezpečnost

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS15/122/OHK3/1T/18
Období
2015
Popis
Cílem projektu je výzkum a vývoj bezpečnostních prvků současných informačních systémů. Důraz je kladen na zabezpečení zpracovávaných dat a komunikaci na úrovni jak technických, tak také programových prostředků. Výzkumná skupina Aplikované numeriky a kryptografie a výzkumná skupina Síťové bezpečnosti se dlouhodobě zabývají výzkumem různých bezpečnostních součástí a aspektů informačních systémů. Je to zejména výzkum v oblasti kryptoanalýzy blokových a proudových šifer, v síťové bezpečnosti, bezpečnosti čipových karet a v oblasti zpětného inženýrství. Navrhovaný projekt se tematicky zabývá těmito oblastmi výzkumu.

Informační systémy a jejich bezpečnost

Období
2013
Popis
Cílem projektu je výzkum a vývoj bezpečnostních prvků současných informačních systémů. Důraz je kladen na zabezpečení zpracovávaných dat a komunikaci na úrovni jak technických, tak také programových prostředků. Výzkumná skupina Aplikovaná numerika a kryptografie se dlouhodobě zabývá výzkumem různých bezpečnostních součástí informačních systémů. Je to zejména výzkum a vývoj skutečně náhodných generátorů čísel, bezpečnosti čipových karet, síťovou bezpečností a zpětným inženýrstvím. Také navrhovaný projekt se tematicky zabývá těmito oblastmi výzkumu.

Informační systémy a jejich bezpečnost

Období
2014
Popis
Cílem projektu je výzkum a vývoj bezpečnostních prvků současných informačních systémů. Důraz je kladen na zabezpečení zpracovávaných dat a komunikaci na úrovni jak technických, tak také programových prostředků. Výzkumná skupina Aplikované numeriky a kryptografie a výzkumná skupina Síťové bezpečnosti se dlouhodobě zabývají výzkumem různých bezpečnostních součástí a aspektů informačních systémů. Je to zejména výzkum v oblasti kryptoanalýzy blokových a proudových šifer, v síťové bezpečnosti, bezpečnosti čipových karet a v oblasti zpětného inženýrství. Navrhovaný projekt se tematicky zabývá těmito oblastmi výzkumu.

Informační systémy a jejich zabezpečení

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS16/124/OHK3/1T/18
Období
2016
Popis
Cílem projektu je výzkum a vývoj bezpečnostních prvků současných informačních systémů. Důraz je kladen na zabezpečení zpracovávaných dat a komunikace na úrovni jak technických, tak také programových prostředků. Výzkumná skupina Síťové bezpečnosti se dlouhodobě zabývají výzkumem různých bezpečnostních součástí a aspektů informačních systémů. Navrhovaný projekt se tematicky zabývá těmito oblastmi výzkumu.

Inteligentní algoritmy pro zobecněné varianty multi-agetního hledání cest

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA19-17966S
Období
2019 - 2021
Popis
V multi-agentním hledání cest (MAPF) je úkolem najít vzájemně nekolidující cesty v grafu pro skupinu rozlišitelných agentů. Problém MAPF představuje důležitou teoretickou výzvu a zároveň má mnoho praktických aplikací. Významného pokroku bylo v poslední době dosaženo v řešících technikách jak pro optimální, tak pro neoptimální případ problému. Tento projekt odráží vzrůstající zájem výzkumné komunity o zobecnění problému MAPF. Náš výzkum je zaměřen na studium inteligentních řešících algoritmů v několika různorodých směrech zobecňování problému MAPF, které jsou unikátní pro tento projekt. Jsou studována zobecnění v logickém vyjádření úlohy MAPF se zaměřením na složité lokální a globální podmínky založené na SAT-modulovaných teoriích (SMT). V rámci úlohy MAPF s protivníkem, kdy více týmů agentů soupeří v dosažení svých cílů, se projekt zabývá kombinací teorie her se strojovým učením. Užitečná zobecnění souvisejí také s algoritmy pro MAPF s polynomiálním časem, kde studujeme rozšíření z neorientovaných na orientované grafy.

Meeting on Languages

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 36/12/F8
Období
2012
Popis
Cílem této studentské konference Meeting on Languages (MELA) je umožnit interakci studentů a doktorandů dvou výzkumných skupin existujících na dvou fakultách ČVUT: skupiny Stringology na FIT a TIGR (Theoretical Informatics GRoup) na FJFI. Obě skupiny se zabývají slovy, jazyky (tedy řetězci a množinami řetězců znaků z konečné abecedy) a automaty a slova, jazyky, automaty a jejich různé aplikace budou hlavním tématem konference. Obě výzkumné skupiny se již setkali na mikrokonferenci AAMP VIII - Words, Numeration and Automata z r. 2011. Konferencí MELA bychom chtěli na tuto úspěšnou akci navázat a rozšířit přehled studentů o další témata z oboru teorie jazyků a automatů řešená na různých pracovištích v ČR a na Slovensku, protože k účasti jsou zváni i doktorandi mimo ČVUT. Na konferenci kromě cca 25 studentů, doktorandů a zaměstnanců z fakult FIT a FJFI počítáme s přítomností dalších 10-15 účastníků, jejichž vědecká práce úzce souvisí s tématem setkání MELA, a to z univerzit v Brně, Ostrav

Meeting on Languages

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 31/14/F4
Období
2014
Popis
Konference navazuje na předchozí podobné akce - konference Strings Meet Words (2013), Meeting on Languages (2012) a AAMP VIII - Words, Numeration and Automata (2011). Cílem konference je umožnit setkání všech studentů a doktorandů zapojených do výzkumných aktivit skupiny TIGR (Theoretical Informatics GRoup) ze dvou fakult ČVUT - FIT a FJFI. Hlavní témata konference budou zcela pochopitelně pokrývat výzkum skupiny TIGR - budou jimi slova, jazyky a automaty a jejich aplikace. Kromě zhruba 25 studentů a zaměstnanců ČVUT počítáme jako v minulých ročnících s účastí dalších cca 10 odborníků a studentů z pracovišť v ČR a na Slovensku s podobnými vědeckými zájmy. To by mělo sloužit nejen k rozšíření pohledu účastníků na oblast jejich výzkumu, ale také k navázání případných nových vědeckých spoluprací.

Moderní algoritmy a techniky znalostního inženýrství

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS20/213/OHK3/3T/18
Období
2020 - 2022
Popis
Projekt se v širším smyslu zaměřuje na výzkum v oblasti moderních algoritmů a technik ve znalostním inženýrství. Jedná se o perspektivní a neustále se rozšiřující oblast jak z hlediska teoretického výzkumu, tak z hlediska potenciálu pro praktické aplikace. Ústředním zájmem projektu budou konkrétně metody ve zpracování dat, vytěžování informačně obsažných údajů z dat a automatické hledání vysvětlení pro jevy, které se v datech vyskytují. Palčivým problémem současné umělé inteligence zaměřené na zpracování znalostí je omezená schopnost či neschopnost podat vysvětlení vedoucí k určitému rozhodnutí a rozhodnutí tak často nelze formálně podpořit a obhájit. Celým projektem naskrz všechna dílčí témata tedy bude tato otázka reflektována. Jedná se o doktorský projekt zastřešující pestré výzkumné zájmy členů doktorandů, avšak poskytující obecnou nosnou otázku, která se prolíná napříč dílčími tématy. Projekt speciálně hodlá teoreticky i aplikovaně rozvíjet algoritmy a techniky v neuronových sítích, evolučních algoritmech, zpracování obrazu a textu a zpracování pohybové informace. Projekt bezprostředně navazuje na končící projekt SGS z oblasti zpracování dat.

Nové výzvy pro spektrální teorii: geometrie, pokročilé materiály a komplexní pole

Program
Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GX20-17749X
Období
2020 - 2024
Popis
The ultimate goal of the project is to develop unconventional tools in spectral theory in order to tackle various newly born, or more classical but recently revived, open problems in mathematics and physics. Among the variety of problems, I intend to particularly consider hot open questions in: spectral geometry of optimal shapes and eigenfunction properties; mathematical models of modern nanostructures, graphene and metamaterials; new concepts in quantum mechanics with non-self-adjoint operators, Schrödinger and Dirac operators with complex potentials, damped wave systems, non-standard stochastic processes and asymptotic distribution of eigenvalues of structured matrices. These apparently unrelated problems are in fact interlinked and a cross-fertilisation of ideas and techniques will constitute an important part of the project. As examples of the synergy, I propose to develop the method of multipliers to become a standard tool in spectral theory of differential operators with complex coefficients and explain the cloaking effect in metamaterials by operator-theoretic methods.

POSTER 2018

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 19/18/F3
Období
2018
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2018 je dvaadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2020

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 21/20/F3
Období
2020
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2020 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

POSTER 2021

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 23/21/F3
Období
2021
Popis
Studentská vědecká konference POSTER 2021 je čtyřiadvacátým ročníkem konference, která si jako svá témata vybrala kompletní průřez elektrotechnikou a informatikou rozšířený o související problematiku přírodních věd, biomedicínského inženýrství a historie vědy a techniky. Cílem konference je vytvořit fórum pro publikace doktorandů a magisterských studentů, na němž mohou získat první zkušenosti s vytvořením a obhajobou svých příspěvků. Jednacím jazykem je angličtina. Konference je otevřená zahraničním účastníkům, kterých bývá pravidelně přes dvacet procent, takže stimuluje zkušenosti doktorandů s publikací na mezinárodním fóru. Na závěr konference jsou vyhodnocovány nejlepší prezentace v jednotlivých sekcích, čímž se daří využít přirozené soutěživosti mladých ke zlepšení kvality jejich písemných projevů i obhajoby posterů před návštěvníky, kterými jsou i členové hodnotících (programových) výborů. Konference se běžně účastní doktorandi FEL, FBMI a FIT. Těmito fakultami byla také spolupořádána v předcházejících letech a de facto bude takto pořádána i letos (i když to aplikace pro podání přihlášek nepodporuje). Seznam sekcí, informaci o programovém výboru a další informace lze získat na www stránce konference http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/.

Projekt ČVUT ESF II.

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013243
Období
2019 - 2022
Popis
Celoškolský projekt, do kterého je zapojeno 6 součástí, bude ČVUT realizovat s cílem takového zajištění podpory vysoké školy, díky které bude dosaženo: zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zavádění praxí do studijních programů, podpora distančního vzdělávání, podpora nových metod výuky, rozvoje mezinárodní spolupráce a rovněž internacionalizace vysokoškolského prostředí. Mezi zapojené součásti ČVUT patří: FEL, FJFI, FD, FBMI, FIT, MÚVS. V projektu bude realizováno 5 aktivit, v rámci kterých bude realizováno cca 40 dílčích podaktivit. Tyto jsou v souladu se Strategií ČVUT a Dlouhodobým záměrem ČVUT pro roky 2016 - 2020.

Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 01/13/F1
Období
2013
Popis
Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti spojující numerickou matematiku, matematickou analýzu, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů. Tímto se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol, což podpoří širší výměnu zkušeností. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT. Dalšípodmínkou je odevzdání práce v písemné formě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty stavební do 23. října 2013. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím potom v rámci konference u

Rozpoznatelnost a spektra minimálních Cantorových systémů

Program
Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
8J18FR048
Období
2018 - 2019
Popis
Projekt se skládá ze dvou částí. První část se věnuje studiu spekter minimálních Cantorových systémů. Přesněji se zaobírá získání nových příkladů minimálních Cantorových systémů, které mají předepsanou grupu spojitých vlastních čísel v rámci jedné třídy vzhledem k silné orbitové ekvivalenci. Tyto příklady budou získávány pomocí algoritmů řetězových zlomků. Druhá část projektu se zaobírá studiem S-adických systémů, které reprezentují jiný pohled na algoritmy řetězových zlomků. Klíčová pojem, který spojuje obě části, je rozpoznatelnost.

Software pro vyhodnocování věku podle pánve v retrospektivní antropologii, archeologii a forenzních vědách

Program
ÉTA: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TL03000646
Období
2020 - 2022
Popis
Cílem projektu je zvýšení úspěšnosti a spolehlivosti metod a snížení subjektivity při vyhodnocování věku kosterních pozůstatků dospělých jedinců v antropologických a forenzních vědách. Jde o propojení několika oblastí vědy, počínaje antropologií a získáváním 3D dat povrchovými skenery, přes jejich zpracování sofistikovanými statistickými přístupy, až k matematické informatice. Hlavním výstupem je uživatelsky přívětivý software pro automatické vyhodnocení věku založený na kvantifikaci změn povrchu kloubních ploch. Výstupy jsou cíleny na organizace či jednotlivce, kteří se vyhodnocováním věku pozůstatků rutině zabývají, ale i pro uživatele bez hlubších antropologických znalostí. Existence softwaru ulehčí a zefektivní práci, a hlavně přinese objektivnější, přesnější a spolehlivější výsledky.

Spektrální analýza operátorů a její aplikace v kvantové mechanice

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA13-11058S
Období
2013 - 2015
Popis
Cílem projektu je aplikace metod funkcionální analýzy a především spektrální analýzy operátorů ve třech oblastech matematické fyziky. Za prvé, máme v úmyslu analyzovat stabilitu periodicky časově závislých kvantových hamiltoniánů, jejichž neporušené spektrální mezery jsou konstantní nebo konvergují k nule. Mezi studované systémy mohou také patřit kvantové modely s časově závislými toky Aharonova Bohma. Za druhé, zamýšlíme analyzovat asymptotické chování vlastních čísel a vektorů Jacobiho maticových operátorů v oblasti velkých vlastních hodnot. Za třetí, chceme se věnovat Blochově analýze periodických magnetických Schrödingerových operátorů na Lobačevského rovině v případech, kdy akce grupy symetrie není ko-kompaktní. Zajímavý je i případ, kdy tato akce je kompaktní, ale ne volná. Dále chceme studovat některé vlastnosti kvantových modelů s elektromagnetickými poli a s více atomy či ionty vázanými v geometrických strukturách jako jsou tenké planární vrstvy.

Strings meet Words

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 45/13/F8
Období
2013
Popis
Cílem konference je umožnit setkání studentů a doktorandů, kteří se věnují slovům, jazykům a automatům a aplikacím této tématiky. Konference má dále navázat na předešlá setkání dvou výzkumných skupin, které se této tématice věnují: skupiny Prague Stringology Club na FIT a Theoretical Informatics GRoup (TIGR) na FJFI. Skupiny se na konferenci potkaly již dvakrát: v roce 2012 na konferenci Meeting on Languages (MELA) a v roce 2011 na konferenci AAMP VIII - Words, Numeration and Automata. Kromě cca 25 studentů, doktorandů a zaměstnanců z fakult FIT a FJFI plánujeme na konferenci pozvat i odborníky a studenty z jiných pracovišt nejen v ČR a rozšířit tak přehled účastníků a umožnit navázat nové spolupráce.

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 01/20/F1
Období
2020
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Stavební fakultě ČVUT nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tyto soutěže byly pořádány každoročně a letošní ročník bude již 13. v pořadí. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce elektronicky v pdf formátu organizačnímu výboru konference a jeden exemplář své soutěžní práce v písemné formě v kroužkové vazbě dodají do dne konání konference do místnosti konání konference. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny. Časový harmonogram organizace konference a Rektorysovy soutěže: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci: Účastníci Rektorysovy soutěže zašlou abstrakt své práce a celou práci v pdf formátu a účastníci nesoutěžní části zašlou abstrakt své práce v pdf formátu organizačnímu výboru na emailovou adresu stanislav.olivik@cvut.cz do 18. 10. 2020. Ostatní účastníci z ČVUT se mohou registrovat na uvedenou emailovou adresu do začátku konference 6. 11. 2020. 3. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce podle témat přihlášených prací a zvolí odbornou porot

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 01/21/F1
Období
2021
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Fakultě stavební ČVUT v Praze nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Tyto soutěže byly pořádány každoročně a letošní ročník bude již 14. v pořadí. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce a abstrakty prací elektronicky v pdf formátu organizačnímu výboru konference. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny. Časový harmonogram organizace konference a Rektorysovy soutěže: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci: Přihlašovací portál na webové stránce konference. Účastníci Rektorysovy soutěže zašlou abstrakt své práce a celou práci v pdf formátu a účastníci nesoutěžní části zašlou abstrakt své práce v pdf formátu organizačnímu výboru na emailovou adresu stanislav.olivik@cvut.cz do 17. 10. 2021. Ostatní účastníci z ČVUT se mohou také registrovat na uvedenou emailovou adresu nebo na webové stránce konference do začátku konference 5. 11. 2021. 3. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce podle témat přihlášených prací a zvolí odbornou porotu pro konfe

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 01/14/F1
Období
2014
Popis
Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti spojující numerickou matematiku, matematickou analýzu, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů. Tímto se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol. Tím se podpoří širší výměna zkušeností. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT. Další podmínkou je odevzdání práce v písemné formě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty stavební do 3. listopadu 2014. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím potom v rámci konference udělí ocenění autorům nejlepších prací. Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Stavební fakultě ČVUT nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tyto soutěže byly pořádány každoročně přibližně ve stejné době, jako je plánovaná konference. Časový harmonogram organizace konference a soutěže je následující: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci formou odeslání abstraktu příspěvku v předepsaném formátu organizačnímu výboru konference do 3. listopadu 2014. 3. Odevzdání písemných vyhotovení prací do Rektorysovy soutěže do 3. listopadu 2014. 4. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce a odbornou porotu pro stanovení pořadí soutěžících. 5. Práce oponentů a odborné poroty, přečtení a hodnocení soutěžních prací od 3. listopadu do 27. listopadu 2014. 6. Příprava a tisk sborníku abstraktů, 3. listopadu až 27. listopadu 201

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 32/15/F4
Období
2015
Popis
Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti spojující numerickou matematiku, matematickou analýzu, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů. Tímto se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol. Tím se podpoří širší výměna zkušeností. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT. Další podmínkou je odevzdání práce v písemné formě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské do 2. listopadu 2015. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím potom v rámci konference udělí ocenění autorům nejlepších prací. Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Stavební fakultě ČVUT nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tyto soutěže byly pořádány každoročně přibližně ve stejné době, jako je plánovaná konference. Časový harmonogram organizace konference a soutěže je následující: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci formou odeslání abstraktu příspěvku v předepsaném formátu organizačnímu výboru konference do 2. listopadu 2015. 3. Odevzdání písemných vyhotovení prací do Rektorysovy soutěže do 2. listopadu 2015. 4. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce a odbornou porotu pro stanovení pořadí soutěžících. 5. Práce oponentů a odborné poroty, přečtení a hodnocení soutěžních prací od 2. listopadu do 26. listopadu 2015. 6. Příprava a tisk sborníku abstraktů, 2. listopa

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 01/16/F1
Období
2016
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Stavební fakultě ČVUT nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tyto soutěže byly pořádány každoročně přibližně ve stejné době, jako je plánovaná konference. Tématika, cíle: Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních student, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT, kteří odevzdají práce v písemné formě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty stavební do 3.listopadu 2016. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům nejlepších prací. Časový harmonogram organizace konference a soutěže: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci formou odeslání abstraktu příspěvku v předepsaném formátu organizačnímu výboru konference do 3.11.2016. 3. Odevzdání písemných vyhotovení prací do Rektorysovy soutěže do 3.11.2016. 4. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce a odbornou porotu pro stanovení pořadí soutěžících. 5. Práce oponentů a odborné poroty, přečtení a hodnocení soutěžních prací v období 3.-28.11.2016. 6. Příprava a tisk sborníku abstrakt v období 3.-28.11.2016. 7. Konání konference 3.12. 2016 na Fakultě stavební ČVUT. Podle předchozích ročníků předpokládáme,

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 01/17/F1
Období
2017
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Stavební fakultě ČVUT nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tyto soutěže byly pořádány každoročně přibližně ve stejné době, jako je plánovaná konference. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT, kteří odevzdají práce v písemné formě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty stavební do 3.listopadu 2017. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům nejlepších prací. Časový harmonogram organizace konference a soutěže: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci formou odeslání abstraktu příspěvku v předepsaném formátu organizačnímu výboru konference do 3.listopadu 2017. 3. Odevzdání písemných vyhotovení prací do Rektorysovy soutěže do 3.listopadu 2017. 4. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce a odbornou porotu pro stanovení pořadí soutěžících. 5. Práce oponentů a odborné poroty, přečtení a hodnocení soutěžních prací v období 3.-24.11.2017. 6. Příprava a tisk sborníku abstrakt v období 3.-24.11.2017. 7. Konání konference 1.12. 2017 na Fakultě stavební ČVUT. Podle předchozích ročníků předpokládáme, že se soutěže

Studentská konference a Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 01/18/F1
Období
2018
Popis
Konference spolu s Rektorysovou soutěží navazuje na serii stejnojmenných soutěží pořádaných od roku 2007 Katedrou matematiky na Stavební fakultě ČVUT nebo na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tyto soutěže byly pořádány každoročně přibližně ve stejné době, jako je plánovaná konference. Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti propojující matematickou analýzu, numerickou matematiku, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce vzniklé nad rámec běžného studia a seznámit se s výsledky ostatních studentů, čímž se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit i studenti jiných vysokých škol. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Tato soutěž je určena pouze pro studenty ČVUT. Soutěžící pošlou své práce elektronicky v předepsaném formátu organizačnímu výboru konference a odevzdají soutěžní práce v písemné formě v kroužkové vazbě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím v rámci konference udělí ocenění autorům. Všechny práce budou odměněny. Časový harmonogram organizace konference a Rektorysovy soutěže: 1. Vyhlášení konference ihned po obdržení informace o přijetí projektu. 2. Přihlášení na konferenci a do soutěže formou odeslání abstraktu příspěvku v pdf formátu organizačnímu výboru konference do 4. listopadu 2018. 3. Poslání soutěžních prací do Rektorysovy soutěže v pdf formátu organizačnímu výboru konference a odevzdání písemných prací do Rektorysovy soutěže v kroužkové vazbě nejméně tři týdny před konáním konference. 4. Organizační výbor vybere oponenty pro soutěžní práce podle témat přihlášených prací a zvolí o

Studentská vědecká konference Aplikovaná matematika - Rektorysova soutěž

Program
Studentská vědecká konference ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SVK 02/12/F1
Období
2012
Popis
Zaměřením konference je aplikovaná matematika. Předpokládá se, že studenti přednesou práce zaměřené na oblasti spojující numerickou matematiku, matematickou analýzu, pravděpodobnost a matematickou statistiku a odborné předměty přírodovědného a technického zaměření. Hlavním cílem konference je umožnit studentům magisterských a doktorských programů školy prezentovat své práce, které vznikly nad rámec běžného studia, a seznámit se s výsledky ostatních studentů. Tímto se podpoří aktivita nadaných studentů, jejich zájem o obor a spolupráce s odbornými pracovníky školy i mezi studenty samotnými. Konference se mohou zúčastnit také studenti jiných vysokých škol. Tím se podpoří širší výměna zkušeností. Součástí konference je Rektorysova soutěž. Této soutěže se smí zúčastnit pouze studenti ČVUT. Další podmínkou je odevzdání práce v písemné formě na sekretariát Katedry matematiky Fakulty stavební do 23. října 2012. Odborná porota práce posoudí a s přihlédnutím k prezentacím potom v rámci konfer

The 3rd Prague Embedded Systems Workshop - PESW

Období
2015
Popis
Prague Embedded Systems Workshop (PESW, http://pesw2015.fit.cvut.cz/) je již třetím ročníkem akce přednostně určené pro studenty (doktorandy i magisterské studenty), aby prezentovali a diskutovali o svých zajímavých výzkumných výsledcích i realizačních výstupech v oblasti, která má vztah k návrhu vestavných systémů, a to k jejich realizaci, verifikaci, syntéze, testovatelnosti i zajímavým aplikacím. Původní myšlenka vznikla na základě spolupráce mezi pražským FITem a kolegy z Tel Aviv University, tedy přímočarým cílem byla spolupráce s pracovištěm mimo EU. První ročník (ESW 2013) probíhal ve velmi neformální atmosféře ve středisku Temešvár v Jižních Čechách (http://esw2013.fit.cvut.cz/) a protože ohlasy byly jednoznačně kladné, uspořádali jsme druhý a nyní připravujeme již třetí ročník PESW 2015 opět v hotelu Academic v Roztokách u Prahy, který nás zcela uspokojil jednak svou polohou a jednak službami. Hlavními organizátory je katedra číslicového návrhu FITu a hlavně výzkumná skupina "Digital Design & Dependability Research Group" (http://ddd.fit.cvut.cz/). Podařilo se opět rozšířit programový výbor a máme přislíbenou účast doktorandů, jejich školitelů a dalších aktivních účastníků nejen z universit z Tel Avivu (Izrael), Zelené Gory (Polsko), Západočeské university, firmy EaToN, FELu a FITu jako v roce 2014, ale navíc ještě ze Slovenska, z USA a z Itálie. Vzhledem k mezinárodní účasti probíhá workshop v angličtině. SCOPE: The workshop PESW 2015 addresses emerging issues, hot problems, new solution methods, and their hardware and software implementations in the fields of digital and mixed-signal system design. It is especially focused on dependable and low power design, and testing methods related to the SoC technology and modern embedded applications. The workshop topics include (but are not limited to): Programmable/re-configurable/adaptable architectures SoC and NoC design and testing Digital design optimization methods Architectures and hardw

Vybraná témata nelineární funkcionální analýzy a teorie aproximací

Program
Juniorské granty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GJ18-00960Y
Období
2018 - 2021
Popis
Nelineární funkcionální analýza se zabývá problémy, které se týkají zobrazení s různou mírou regularity mezi Banachovými prostory a jejich podmnožinami. Speciálně, studuje charakterizaci Banachových prostorů podle jejich metrické struktury a stabilitu jejich vlastností při nelineárních homeomorfismech a vnořeních. Jedním z velmi důležitých nástrojů jsou takzvané Lipschitz-free Banachovy prostory, preduály prostorů Lipschitzovských funkcí, které umožňují abstraktní linearizaci Lipschitzovských zobrazení mezi metrickými prostory. V našem výzkumu plánujeme studovat některé otevřené otázky ohledně struktury (univerzalita, vnoření, slabá sekvenciální úplnost, komplementovatelnost) a aproximačních vlastností Lipschitz-free prostorů. Dále se plánujeme zabývat otázkou, zda lze Sobolevův homeomorfismus aproximovat difeomorfismy či po částech lineárními homeomorfismy, což je problém velkého významu v teorii nelineární elasticity, PDR a variačního počtu.

Vývoj zařízení pro automatické vyhodnocení indikací defektů metody magnetické práškové a metody fluorescenční penetrační

Program
TREND
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
FW03010536
Období
2021 - 2023
Popis
Hlavním cílem projektu je automatické vyhodnocení indikací defektoskopických metod, založené na moderních principech vyhodnocování pomocí metod umělé inteligence, strojového učení a deep learningu. Jedná se o dvě metody automatického vyhodnocení indikací defektů - metody magnetické práškové (MPI) a metody fluorescenční penetrační (FPI). Výstupem projektu bude software pro automatické vyhodnocení indikací defektoskopických metod FPI a MPI a zařízení pro automatické nasnímání a detekci indikací v metodě FPI a MPI.

Zajištění základních dokumentografických bází pro technické obory

Program
Informační zdroje pro výzkum a vývoj
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kód
LI002016
Období
2000 - 2003
Popis
Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro využívání základních informačních zdrojů, kterými jsou dokumentografické databáze Compendex, Iconda, Inspec, Materials Science with Metadex a digitální knihovna IEEE Computer Society Digital Library a zajištění navazujících služeb pro pracovníky výzkumu a vývoje na českých technických univerzitách.