Struktura fakulty

Fakulta je řízena samosprávnými orgány v čele s děkanem. FIT se člení na katedry a výzkumná, servisní a administrativní pracoviště. Podrobnosti členění fakulty stanovuje Statut FIT. Dalšími samosprávnými akademickými orgány jsou Akademický senát, Vědecká radaDisciplinární komise.

image/svg+xml

Katedry

Katedry tvoří základní organizační jednotku fakulty. Jejich posláním je garantovat náplň studijních oborů a pěstovat vědeckou činnost. Katedru tvoří vysokoškolští učitelé. V čele katedry je vedoucí, kterého na základě výběrového řízení jmenuje děkan.

Výzkumné pracoviště

Náplní výzkumného pracoviště je tvůrčí vědecko-výzkumná a vývojová činnost. Výzkumné pracoviště tvoří akademičtí a vědečtí pracovníci a ostatní podpůrní pracovníci zajišťující administrativní a technický provoz pracoviště. V čele výzkumného pracoviště stojí vedoucí, kterého jmenuje a odvolává děkan.

Servisní pracoviště

Základní náplní servisních pracovišť je podpora pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti kateder. V čele servisního pracoviště je vedoucí, kterého jmenuje a odvolává děkan.

Děkanát

Děkanát je výkonným orgánem pro zajišťování hospodářské, provozní a personální činnosti. Děkanát se dále člení na jednotlivá oddělení. Tato oddělení řídí děkan, tajemník nebo příslušný proděkan. V prostorách děkanátu je také umístěna úřední deska.

Proděkanáty

Proděkanáty jsou administrativní pracoviště zajišťující studijní, provozní, vědecké a výzkumné činnosti. V čele proděkanátu je proděkan, kterého na základě projednání v Akademickém senátu jmenuje děkan. Proděkani jsou navíc oprávněni ve vymezeném úseku činnosti jednat ve věcech týkajících se fakulty.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Markéta Loučková, marketa.louckova@fit.cvut.czSekretářka děkana


Poslední změna: 19.10.2018, 16:53